Finał Wakacji Nieprowincjonalnych
26 sierpnia zakończył się cykl wakacyjnych zajęć dla dzieci w wieku 5 - 9 lat, pn.: "Wakacje Nieprowincjonalne".
Była to kontynuacja zajęć z ubiegłego roku opartych na treściach Pakietu edukacyjnego z zakresu zrównoważonego rozwoju: "Świat i Ja".
Podczas Finału, w którym uczestniczyły dzieci ze swoimi rodzinami, dzieci opowiadały o tym, co wydarzyło się podczas wakacyjnych spotkań, otrzymały pamiątkowe dyplomy, a rodzice mieli możliwość obejrzenia prac dzieci zgromadzonych na Wystawie "Co w trawie piszczy".
W tym roku zajęcia prowadziły Panie: Barbara Maciejewska i Edyta Reszka.
Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Teraz Gmina, a dofinansowany ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom.
Relacja z przebiegu wakacyjnych zajęć dla dzieci, przygotowana przez Opiekunki, ukaże się niebawem w zakładkach: Projekty i Galeria.
O czym rozmawialiśmy podczas Zebrania Wiejskiego?
Ponad 40 osób wzięło udział w Zebraniu Wiejskim, które odbyło się 23 sierpnia, tradycyjnie we wtorek, w zębickiej świetlicy. Najpilniejsze do omówienia były sprawy związane z przystąpieniem do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego części obrębów Sulęcin - Szostakowice i Zębice. Dyskutowaliśmy o propozycjach zmiany funkcji terenów byłego składowiska odpadów komunalnych w Sulęcinie i terenów do niego przyległych. Mieszkańcy zadecydowali, o tym, by wystąpić do władz Gminy o:
- przeprowadzenie badań składu chemicznego i bakteriologicznego odcieków z kwatery i wód gruntowych wokół kwatery,
- wyjaśnienie kwestii funduszu na rekultywację kwatery,
- przeprowadzenie rekultywacji kwatery w kierunku zalesienia, zgodnie z warunkami pozwolenia zintegrowanego,
- przywrócenie terenom przeznaczonym pod kolejne kwatery funkcji sprzed przeznaczenia ich na składowisko odpadów.
Mieszkańcy proponują, by w przyszłości utworzyć na tych terenach teren rekreacyjny i uprawiania sportów, również zimowych.
Propozycja instalowania na tych terenach elektrowni wiatrowej mogłaby być rozpatrywana dopiero po sprawdzeniu w/w wniosków oraz po przeprowadzeniu w tej sprawie szeroko zakrojonych konsultacji społecznych z udziałem ekspertów z róznych dziedzin.
Propozycje wydatków dotyczących Sołectwa Zębice do projektu budżetu Gminy Siechnice w 2012 r
Rada Sołecka wsi Zębice uchwaliła propozycje wydatków dotyczących Sołectwa Zębice do projektu budżetu Gminy Siechnice w 2012 r..
Treść w/w uchwały z dnia 26 lipca wraz z załącznikiem pn.: "Propozycje wydatków dotyczących Sołectwa Zębice do projektu budżetu Gminy Siechnice w 2012 r." poniżej.
Uchwała w/w sprawie
Załącznik do Uchwały
Obwieszczenie Burmistrza Siechnic
Wakacje nieprowincjonalne kontynuowane !
8 lipca odbyły się pierwsze w tym roku zajęcia z cyklu wakacyjnych spotkań dla dzieci, pn ?WAKACJE NIEPROWINCJONALNE?. Wzorem ubiegłego roku, zajęcia będą się odbywać w świetlicy, raz w tygodniu, po 1,5 godziny. Na koniec wakacji przewidywany jest Finał spotkań z udziałem dzieci i ich rodziców.
Projekt realizuje Stowarzyszenie Teraz Gmina, przy wsparciu środków Gminy Siechnice.
Ruszyło Wakacyjne Kino POD CHMURKĄ
25 czerwca w Zębicach ruszyło Wakacyjne Kino "Pod chmurką".
W każdą sobotę wakacji projekcje filmów organizowane są w sali ?Pod chmurką?, przy zębickiej świetlicy. Jeśli pada, to w świetlicy.

Jest decyzja o przeznaczeniu 12.000 zł
W dniu 5 lipca, Rada Sołecka Zębic, podjęła uchwałę w sprawie określenia celu, na jaki wykorzystane będą środki przydzielone Sołectwu Zębice przez Gminę Siechnice w ramach funduszu inwestycyjnego w roku 2011.

Załącznik:
Uchwała Rady Sołeckiej w sprawie funduszu inwestycyjnego