Postawione na głowie
Co najmniej 30 mln zł z kasy Gminy na zmianę lokalizacji głównej przychodni ZOZu do Siechnic i wybudowanie podziemnego parkingu zaledwie na 57 miejsc
Rozżarzone wskaźniki zadłużenia Gminy
W trakcie, budowa szkoły w Siechnicach, rozbudowa szkoły w Świętej Katarzynie i w Żernikach oraz oczekująca na pilną rozbudowę szkoła w Radwanicach
Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Siechnicach (10 stycznia 2019), radni, stosunkiem głosów 13 : 8, pozostawili w zapisach Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siechnice na lata 2019 - 2034, wydatki: 1. "Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o." w kwocie 21 430 000 zł. 2. "Dopłata do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o." w kwocie 7 000 882 zł. Środki finansowe w postaci dopłaty oraz dokapitalizowania (wniesienia wkładu) dla Siechnickiej Spółki mają zabezpieczyć budowę nowego obiektu w Siechnicach przeznaczonego na działalność publicznego ośrodka zdrowia.
I. W opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dn. 17 grudnia 2018 r., dotyczącej projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siechnice, czytamy: ???? . Przy tak wysokim zadłużeniu, na granicy wytrzymałości wskaźników zadłużenia, Gmina traci zdolność do zaciągania kredytów, a inwestycja budowy nowego ośrodka zdrowia nie może być realizowana jako zadanie budżetowe Gminy Siechnice.
Właścicielem projektu budowy nowego ośrodka w Siechnicach została Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o. o.. Rada Miejska w Siechnicach, na wniosek Burmistrza, uchwałą z czerwca 2018 roku, zabezpieczyła w WPFie środki finansowe w postaci dopłaty 7 882 000 zł do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. oraz dokapitalizowania jej, wniesienia wkładu w wysokości 27 486 000 zł. (Byłam jedną z dwóch radnych wstrzymujących się w głosowaniu!).
W 2018 r., Siechnicka Spółka rozpoczęła starania o kredyt na realizację budowy nowego obiektu w Siechnicach przeznaczonego na działalność publicznego ośrodka zdrowia. Jednak, kondycja finansowa Spółki jest tak marna, że jedyny bank, który złożył ofertę udzielenia kredytu Spółce, zażądał od Gminy Siechnice poręczenia. Tuż przed wyborami, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza, uchwałą z października 2018, ustaliła maksymalną wysokość udzielanych przez Gminę w roku budżetowym poręczeń i gwarancji w kwocie 22 230 000 zł. Udzielenie poręczenia oznacza, że gdyby Siechnicka Spółka nie wywiązała się ze swoich obowiązków płatniczych, to Gmina Siechnice jest zobowiązana do wypłacenia w całości tych kwot z kasy Gminy. (Byłam jedną z dwóch radnych głosujących przeciw poręczeniu!)
W ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej, w projekcie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice, nie omówiono poręczenia wykazanego w latach 2019 ? 2032, a objaśnienia są niewystarczające! W dokumencie tym czytamy: ???? . W świetle przytoczonych zastrzeżeń Regionalnej Izby Obrachunkowej, nasuwa się pytanie: jeśli coś ?nie wyjdzie? w budowie nowego ośrodka w Siechnicach, (tak, jak ?nie wyszło?, np.: z budową nowej szkoły w Siechnicach), to z jakich środków Gmina, zadłużona do granic dopuszczalnych wskaźnikiem zadłużenia, bez zdolności kredytowych, pokryje zobowiązania płatnicze?
Ponadto, Regionalna Izba Obrachunkowa wskazuje na bardzo realną możliwość ?niespięcia się? budżetu Gminy. ????.
Dokument: Uchwała nr V185-2018 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie WPF na 2019 gminy Siechnice, dostępny jest: http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,8504,idmp,253,r,r
Dokument: Uchwała nr V183 - 2018 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Siechnice na 2019 http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,8503,idmp,252,r,r
II. Aktualnie, Gmina Siechnice realizuje trzy duże inwestycje oświatowe: budowę szkoły podstawowej w Siechnicach oraz rozbudowę szkół: w Świętej Katarzynie i w Żernikach. Pilna i konieczna jest rozbudowa szkoły w Radwanicach.
W 2018 budowa szkoły w Siechnicach została przerwana. Gmina utraciła dofinansowanie w wysokości 4 763 000,00 zł z funduszy zewnętrznych na budowę szkoły. Przewidywane opóźnienie w oddaniu szkoły do użytku o ok. 1,5 roku, spowoduje zwiększenie kosztów jej budowy szacunkowo o ok. 7 000 000 zł. Składane obecnie przez Gminę wnioski o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych nie gwarantują uzyskania potrzebnych środków, a to, czy je Gmina otrzyma, czy nie, będzie wiadomo dopiero w II kwartale br., po rozstrzygnięciu konkursów. Również nie ma pewności, co do uzyskania środków zewnętrznych na budowę ulicy Osiedlowej, dojazdowej do szkoły. W rankingu projektów jesteśmy na 26 miejscu, a 25 otrzymuje dofinansowanie. Jeśli otrzymamy dofinansowanie, to wystarczy ono na zrobienie drogi w połowie. Co się stanie z rozpoczętymi inwestycjami, jeśli Gmina, która nie posiada zdolności kredytowych, nie otrzyma zewnętrznego dofinansowania?
III. I na koniec, pytania, które powracają, jak bumerang: czy budowa nowego centrum usług zdrowotnych w Siechnicach jest tak pilna i niezbędna, że nie można jej przesunąć w czasie? Czy mieszkańcy gminy Siechnice, w tym mieszkańcy Siechnic, czekają w długich kolejkach do lekarzy specjalistów ze względu na brak bazy lokalowej? Czy sytuacja jest aż tak zła, żeby ryzykować ?niespięciem się? budżetu Gminy, przekroczeniem wskaźników zadłużenia i wejściem komisarza do Gminy? W końcu, czy projekt jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla mieszkańców całej Gminy?
Obecnie, Zespół Opieki Zdrowotnej w gminie Siechnice składa się z dwóch jednostek: 1. Przychodnia główna z siedzibą ZOZu, zlokalizowana w Świętej Katarzynie, przy ul. Głównej. Powierzchnia użytkowa obiektu - 1160 m2, ilość gabinetów lekarskich - 13, zabiegowych - 4, kilka innych pomieszczeń - diagnostycznych, administracyjnych, rehabilitacyjnych. Działające poradnie: POZ dla dorosłych i dla dzieci, zespół pielęgniarek, diagnostyczna (usg, rtg), medycyna pracy, laboratorium, okulistyczna, neurologiczna, ginekologiczna, stomatologiczna, laryngologiczna, chirurgiczna, ortopedyczna, rehabilitacyjna, terapeutyczna, kriokomora. Apteka. 2. Filia w Siechnicach, zlokalizowanej w Siechnicach, przy ul Kolejowej. Powierzchnia placówki - 668 m2, w tym , 500 m2 użytkowej, 6 gabinetów lekarskich, 2 gabinety zabiegowe, poradnie: POZ dla dorosłych i dla dzieci, pielęgniarka, pulmonolog, kardiolog, dermatolog.
Po wybudowaniu nowego obiektu w Siechnicach, wszystkie poradnie specjalistyczne i diagnostyczne oraz część rehabilitacyjnych, z przychodni w Świętej Katarzynie będą przeniesione do centralnego ośrodka w Siechnicach. W Katarzynie pozostaną usługi w zakresie POZ dla dorosłych i dla dzieci, ginekologiczne, stomatologiczne oraz punkt poboru krwi i część usług rehabilitacyjnych. Placówka w Siechnicach zostanie zamknięta, a budynek, najprawdopodobniej, przekazany policji.
Nowy, centralny ośrodek zdrowia w Siechnicach wraz z podziemnym parkingiem ma kosztować, co najmniej, 30 000 000 mln złotych, z czego szacunkowy koszt obiektu wynosi 21 000 000 zł + ok. 8 000 000 zł odsetki od kredytu + minimum 3 000 000 zł na wyposażenie. Powierzchnia całkowita obiektu to 4 208 m2, z czego 2300 m2 to powierzchnia użytkowa, a ok 1900 m2 to powierzchnia nieużytkowa z podziemnym parkingiem, zaledwie na 57 miejsc! Z szacunkowych obliczeń (nie potwierdzonych przez właściciela projektu) wynika, że budowa podziemia może kosztować i 6 mln złotych. Ilość gabinetów lekarskich - 20, zabiegowych - 7. Obiekt powstanie jako budynek pasywny, co uniemożliwia jego rozbudowę w przyszłości.
IV. Generalnie, wybudowanie nowego ośrodka w Siechnicach nie powiększy, ilości specjalistów, ani ilości zatrudnionego personelu. NFZ decyduje o ilości usług specjalistycznych, które przydziela odpowiednio na powiat. Nie zmniejszy też długości oczekiwania wizyty do specjalisty, bo to nie od budynku zależy.
Jeżeli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną, ZOZ otrzymuje pieniądze w zależności od ilości zadeklarowanych mieszkańców. Jeżeli liczba mieszkańców pozostaje niezmienna, zatrudnianie kolejnych lekarzy wiązałoby się z dodatkowymi kosztami poniesionymi przez ZOZ.
V. Odnoszę wrażenie, że chodzi, przede wszystkim, o zmianę lokalizacji głównej przychodni ZOZu funkcjonującej obecnie w Świętej Katarzynie, przeniesienie jej do Siechnic i utworzenie tam centralnego ośrodka zdrowia w gminie, a filii w Świętej Katarzynie.
Za kilka lat, może sześć, może siedem, w związku z przyrostem mieszkańców gminy Siechnice, nowy, centralny ośrodek będzie za mały. Centralnego ośrodka w Siechnicach, wybudowanego jako budynek pasywny, nie będzie można rozbudować. Pojawi się potrzeba budowy nowego obiektu i świadczenia w nim usług, głównie z zakresu POZ dla dorosłych i dla dzieci.
Głosowałam za wykreśleniem z WPFu wymienionych, dwóch wydatków. Proponowałam: przesunięcie w czasie budowy centralnego ośrodka w Siechnicach, zakończenie rozpoczętej budowy szkoły w Siechnicach i rozbudowy szkół w Świętej Katarzynie, Żernikach, Radwanicach oraz opracowanie diagnozy potrzeb w zakresie ochrony zdrowia i na jej podstawie, wybranie najkorzystniejszego wariantu dla mieszkańców całej Gminy.

OPR.: Anna Schindler
W Groblicach powstaje stacja uzdatniania wody w
W Groblicach powstaje stacja uzdatniania wody. Jej uruchomienie nastąpi w maju, a wszystkie prace będą zakończone w czerwcu 2019. Dyrektor ZGK Spółka z o. o. w Świętej Katarzynie, Pan Radosław Bujak, zapewnia, że dzięki uruchomieniu SUW popłynie więcej wody z kranów w Groblicach, Duroku, Kotowicach, Siechnicach, Zębicach, Grodziszowie i w Sulęcinie. Z tego źródła, będzie można pobrać 80m3 / h, co daje 1920m3 / dobę, uzdatnionej wody.
Sprawdzimy to w lecie!


OPR.: Anna Schindler
Wiadomość od Tauronu o remoncie wieżówek
Rok temu, podczas modernizowania sieci energetycznej SN na odcinku od przystanku kolejowego Zębice do Sulęcina, napisałam do Tauronu - Dystrybucja, Oddział we Wrocławiu, wniosek o remont stacji trafo w Grodziszowie i w Sulęcinie.
Parę dni temu, zapytałam Dyrektora ds. Majątku o postępy w tej sprawie i otrzymałam taką oto odpowiedź : ?Jesteśmy w trakcie uruchamiania kolejnego przetargu i mam nadzieję, że tym razem ze skutkiem pozytywnym. Jeżeli wyłonimy wykonawcę w obecnie procedowanym postępowaniu, to myślę, że zadanie zakończymy jesienią 2019r.. Ps. Pragnę Panią uspokoić, że wykonawca przebudowy stacji wieżowych będzie ?poszukiwany? do skutku.?

Przekazuję tę informację, jako miły prezencik pod choinkę.

OPR.: Anna Schindler
Wnioski ze szkolenia: Smog - Stop
Dwa wnioski ze szkolenia "STOP - SMOG", w którym niedawno uczestniczyłam: 1) konieczność aktualizacji Programu Ochrony Środowiska .... gminy Święta Katarzyna .... z 2004 r.. Zawarty w nim Program Ochrony Powietrza nie uwzględnia nowych przepisów uchwały antysmogowej dla Dolnego Ślaska przyjętej przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego 30 listopada 2017 roku oraz 2) konieczność opracowania przez Gminę Siechnice mapy drogowej prowadzącej do czystego powietrza.

Anna Schindler

Fot.: Katarzyna Nowak - Pokorny
Wyniki WYBORÓW samorządowych
WYBORY 2018

Wyniki na BURMISTRZA Siechnic
Link


Wyniki do RADY MIEJSKIEJ w Siechnicach
Link

Dziękuję Państwu za tak wysokie poparcie! Otrzymałam od Państwa 424 głosy. Pierwszy wynik spośród wszystkich kandydatów ubiegających się o mandat radnego. Wynik zobowiązuje!
NIE dla zagrożenia naszego bezpieczeństwa! Studium, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zagrożenie prewencji przeciwpowodziowej, budowa nowej szklarni w Ogrodnictwie. Działania i interwenc
W kwietniu 2018 r., na terenie Ogrodnictwa w Siechnicach - Prawocinie, rozpoczęto budowę szklarni do przemysłowej produkcji ogrodniczej wraz z infrastrukturą techniczną i zbiornikiem technologicznym. Prace budowlane rozpoczęto od podwyższenia terenu na gruntach przylegających do rzeki Szaluny / Zielonej. Takie działania zagrażają naszemu bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu uzgodnionemu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice.
Zbudowanie nasypu skutkuje zawężaniem czynnego pola przepływu wód i zmniejszenie naturalnej retencji. Podczas intensywnych lub długotrwałych opadów może nastąpić "cofka" wód. Mogą wystąpić podtopienia oraz zalania terenów Zębic i Grodziszowa.

Kalendarium wydarzeń i interwencji

22 marca 2018 - Rada Miejska przyjmuje uchwałę w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice, Grodziszów. Główne zmiany zagospodarowania tych terenów dotyczyły wyznaczenia ścisłego zasięgu obudowy biologicznej cieków wodnych skutkujących wyłączeniem ich z zasięgu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Na terenie Ogrodnictwa, po obu stronach Szaluny / Zielonej, wyznaczono pas szerokości 30 m wyłączony spod zabudowy.
Początek kwietnia - Na terenie Ogrodnictwa rozpoczyna się budowa szklarni, na którą Starosta Powiatu Wrocławskiego wydał pozwolenie decyzją z dn. 20 marca 2018 r.. Projekt architektoniczno - budowlany oparto na uzgodnieniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2004 r..
19 kwietnia - W porządku obrad Rady Miejskiej znajduje się projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Prawocin (obszaru Ogrodnictwa). Projekt (po mojej interwencji), na wniosek Burmistrza zostaje zdjęty z porządku obrad ze względu na niezgodność z uchwalonym miesiąc wcześniej Studium. W wycofanym z procedowania projekcie planu dopuszczano zabudowę terenów przy rzece Szalunie, wyłączonych spod zabudowy w Studium.

Podczas sesji informuję Burmistrza i Radę Miejską o rozpoczęciu budowy nowej szklarni i podwyższaniu i terenu wzdłuż rzeki Link
Wnoszę o interwencję w tej sprawie Link
Burmistrz odpowiada Link
17 maja - Podczas sesji ponownie apeluję do Burmistrza o zainteresowanie się sprawą.
W związku z niepodjęciem przez Burmistrza żadnych, konkretnych działań, zawiadamiam:
24 maja - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o podejrzeniu naruszenia stosunków wodno - gruntowych Link
18 maja - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu o podejrzeniu samowoli budowlanej Link
29 czerwca - W związku ze stwierdzeniem, że w projekcie architektoniczno - budowlanym szklarni odwołano się do zdezaktualizowanej decyzji wodno - prawnej, wnoszę do PGW Wody Polskie o kontrolę prawidłowości realizacji pozwoleń wodno - prawnych Link
27 czerwca - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przeprowadza kontrolę gospodarowania wodami na terenie Ogrodnictwa. Podczas kontroli jednoznacznie ustalono wykonanie podwyższenia terenu pod budowę nowej szklarni, co spowodowało zawężenie czynnego przepływu wód powodziowych.Kontrolowany Zakład nie posiada pozwolenia na zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do Szaluny. Link
4 lipca - Składam wniosek o wznowienie postępowania w wyniku, którego dnia 20 marca 2018 r. została wydana Przedsiębiorstwu Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o. o. decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego w sprawie pozwolenia na budowę nr 747/2017 i zatwierdzenia projektu inwestycji pod nazwą :Budowa szklarni do przemysłowej produkcji ogrodniczej wraz z wewnętrznymi instalacjami i zbiornikiem technologicznym oraz przyłączami oraz dopuszczenie Stowarzyszenia Teraz Gmina jako strony Link
10 lipca - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przeprowadza kontrolę budowy szklarni. Stwierdza jednoznacznie istotne odstępstwa, m. inn.: podniesienie terenu na szerokość od 1 do 5 m i wysokości ok 1,3 m, przesunięcie zbiornika technologicznego, przybliżenie go do linii brzegowej Szaluny, wykonanie nowych, nieujętych w projekcie architektoniczno - budowlanym wyprowadzenia wód opadowych do istniejącego zbiornika retencyjnego.
23 sierpnia - Podczas sesji Rady Miejskiej ZAPYTAŁAM Burmistrza,
- czy w związku z ustaleniami kontrolnymi PINB oraz PGW Wody Polskie, wystąpił o uczestniczenie Gminy Siechnice w charakterze strony w procedurze legalizacji istotnych odstępstw Link
Burmistrz odpowiada Link
23 sierpnia - Podczas sesji Rady Miejskiej ZAPYTAŁAM Burmistrza
- czy rozpoczął procedurę zmierzającą do wydania decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu pierwotnego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom Link
Burmistrz odpowiedział Link

Tyle faktów. Za kilka dni odbędzie się kolejna wizja na terenie Ogrodnictwa w Siechnicach - Prawocinie. O wynikach poinformuję Państwa zaraz po ich otrzymaniu.
Mam nadzieję, że Burmistrz przestanie być bierny i zacznie działać na rzecz naszego bezpieczeństwa!

Anna Schindler
Radna Rady Miejskiej w Siechnicach
Przewodnicząca Stowarzyszenia Teraz Gmina
Pusto już w zębickim, bocianim gnieździe
Połączenie wnikliwej obserwacji bocianiego gniazda przez Marię Semenowicz i obiektyw Marysi Przystawskiej skierowany na bocianią rodzinę, dało rezultat w postaci Kalendarium wydarzeń w zębickim, bocianim gnieździe.

7.04.2018r ok.godz. 12-13 przyleciał do Zębic bocian. Obejrzał gniazdo i odleciał.
Wrócił 8.04 Zaczął poprawiać gniazdo.
9.04 -bocian przesiadywał na innych słupach,chyba sprawdzał czy nie ma lepszego miejsca na nowe gniazdo.
22.04 rano przyleciała bocianowa. Bocian obwieścił to głośnym klekotaniem.
23.04 bocianowa zasiadła na gnieździe. Bocian uzupełniał gniazdo. Donosił patyki i suchą trawę.
27.04 bocianowa znosi jaja co 2 dni. Wysiaduje 33-34 dni.
28.05- na jezdni leżą skorupy jaj - to oznaka, że chyba są małe bocianki. Bocian karmi swoją "rodzinę" rybami, owadami. 8.06 widoczne są główki młodych - chyba są 2 bocianki.
20.07 młode bociany stojąc w gnieździe ćwiczą ruchy skrzydeł.
30.07 młode bociany wznoszą się nad gniazdem 20cm.

Koniec lipca zaczynają fruwać po okolicy, ale w dalszym ciągu siedzą dużo na gnieździe i czekają na pokarm.
Bociani rodzice przesiadują na sąsiednich domach. Po ok. 70 dniach młode bociany są gotowe do odlotu.
13-14.08 opuszczają gniazdo na dłużej, a 15.08 bociany odleciały z Zębic.
Dożynkowe dzielo Zespołu SPLOT
Gminne Dożynki już za nami. Zespół SPLOT wykonał "strzał w 10"! Zaprezentował wieniec w formie .... zębickiej ławeczki!
Dziękujemy Zespołowi za fantastyczny pomysł, rewelacyjne wykonanie, harmonię barw i wysmakowanie!!!
Pleciona ławeczka stoi już w Świetlicy Pod Lipami. Wykonali ją: Tereska Zdobylak, Janinka Hrycyna, Irenka Diakowska, Marysia Semenowicz, Ela i Robert Kobberger, Wojtek Diakowski, Chleb, jak zawsze, upiekła i ozdobiła Ela Błońska, a winogrona dołożył Jacek Schindler.
Więcej zdjęć dostępnych jest Link
Udało się!
Ukończono budowę chodnika od stacji kolejowej w Zębicach do skrzyżowania z ul. Opolską w Groblicach. Jeszcze tylko notatka o koniecznych poprawkach.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej w I kwartale 2019 r..

A trzecia lipa wróciła na swoje miejsce i znowu rośnie w cieniu swoich starszych sióstr.

A naszym sąsiadom z Groblic, z Osiedla Jarzębinowego, znacznie skróciła się perspektywa oczekiwania na łącznik pieszo - rowerowy. Został rozstrzygnięty przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy łuczniowej ścieżki pieszo - rowerowej w pasie drogi DK 94 na odcinku Groblice - Osiedle Jarzębinowe. Link
Ogłoszenie o wyborze oferty dostępne jest TUTAJ
Spotkanie w PGW Wody Polskie w sprawie przebudowy Strugi Miłoszowskiej
25 maja, w siedzibie PGW Wody Polskie we Wrocławiu, w sprawie przebudowy koryta rzeki Miłoszowska Struga spotkają się: Dyrektorzy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Burmistrz Siechnic, Sołtysi Zębic i Grodziszowa oraz Radna Okręgu Grodziszów, Zębice, Groblice - Durok, która zebranie zorganizowała.


Rezultaty spotkania:
Podczas spotkania, strony zgodnie uzgodniły konieczność zawarcia i realizacji, jeszcze w roku 2018, dwóch porozumień:
- w sprawie utrzymania rzeki Szaluny (Zielonej), Strugi Miłoszowskiej oraz Brochówki,
- w sprawie opracowania koncepcji regulacji rzeki Miloszowska Struga w połączeniu z rzeką Szaluną.

W budżecie gminy Siechnice są zabezpieczone środki na realizację tych przedsięwzięć, 100 tys na utrzymanie rzek oraz 100 tys na opracowanie koncepcji przebudowy rzeki Miłoszowska Struga.


Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice, Grodziszów
Rada Miejska w Siechnicach przyjęła uchwałę o zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice, Grodziszów.
Umożliwi to rozpoczęcie prac nad nowym, długo oczekiwanym przez mieszkańców, Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Zębic.

W wyniku zmiany Studium:
- Zębice zyskały bardzo dobre studium dla starej części wsi - dużą część terenów odrolnionych przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową;
- zlikwidowano dwie strefy aktywności gospodarczej - w starym Studium zlokalizowane wzdłuż torów kolejowych od ogrodnictwa w Prawocinie po Grodziszów;
- wprowadzono wpis o modernizacji rzeki Szaluny (Zielonej) i regulacji Potoku Miłoszowska Struga, co przyczyni się do łącznego ich traktowania,
- po obu stronach rz. Szluny, wprowadzono, m.inn.: na terenie Ogrodnictwa w Siechnicach, 30 metrowy pas wyłączony spod zabudowy.

Korytarz drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego z Radwanic do Oławy pozostaje w Studium. Przyjęto przebieg pomiędzy linią kolejową a rzeką Szaluną.