Wnioski ze szkolenia: Smog - Stop
Dwa wnioski ze szkolenia "STOP - SMOG", w którym niedawno uczestniczyłam: 1) konieczność aktualizacji Programu Ochrony Środowiska .... gminy Święta Katarzyna .... z 2004 r.. Zawarty w nim Program Ochrony Powietrza nie uwzględnia nowych przepisów uchwały antysmogowej dla Dolnego Ślaska przyjętej przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego 30 listopada 2017 roku oraz 2) konieczność opracowania przez Gminę Siechnice mapy drogowej prowadzącej do czystego powietrza.

Anna Schindler

Fot.: Katarzyna Nowak - Pokorny
Wyniki WYBORÓW samorządowych
WYBORY 2018

Wyniki na BURMISTRZA Siechnic
Link


Wyniki do RADY MIEJSKIEJ w Siechnicach
Link

Dziękuję Państwu za tak wysokie poparcie! Otrzymałam od Państwa 424 głosy. Pierwszy wynik spośród wszystkich kandydatów ubiegających się o mandat radnego. Wynik zobowiązuje!
NIE dla zagrożenia naszego bezpieczeństwa! Studium, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zagrożenie prewencji przeciwpowodziowej, budowa nowej szklarni w Ogrodnictwie. Działania i interwenc
W kwietniu 2018 r., na terenie Ogrodnictwa w Siechnicach - Prawocinie, rozpoczęto budowę szklarni do przemysłowej produkcji ogrodniczej wraz z infrastrukturą techniczną i zbiornikiem technologicznym. Prace budowlane rozpoczęto od podwyższenia terenu na gruntach przylegających do rzeki Szaluny / Zielonej. Takie działania zagrażają naszemu bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu uzgodnionemu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice.
Zbudowanie nasypu skutkuje zawężaniem czynnego pola przepływu wód i zmniejszenie naturalnej retencji. Podczas intensywnych lub długotrwałych opadów może nastąpić "cofka" wód. Mogą wystąpić podtopienia oraz zalania terenów Zębic i Grodziszowa.

Kalendarium wydarzeń i interwencji

22 marca 2018 - Rada Miejska przyjmuje uchwałę w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice, Grodziszów. Główne zmiany zagospodarowania tych terenów dotyczyły wyznaczenia ścisłego zasięgu obudowy biologicznej cieków wodnych skutkujących wyłączeniem ich z zasięgu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Na terenie Ogrodnictwa, po obu stronach Szaluny / Zielonej, wyznaczono pas szerokości 30 m wyłączony spod zabudowy.
Początek kwietnia - Na terenie Ogrodnictwa rozpoczyna się budowa szklarni, na którą Starosta Powiatu Wrocławskiego wydał pozwolenie decyzją z dn. 20 marca 2018 r.. Projekt architektoniczno - budowlany oparto na uzgodnieniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2004 r..
19 kwietnia - W porządku obrad Rady Miejskiej znajduje się projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Prawocin (obszaru Ogrodnictwa). Projekt (po mojej interwencji), na wniosek Burmistrza zostaje zdjęty z porządku obrad ze względu na niezgodność z uchwalonym miesiąc wcześniej Studium. W wycofanym z procedowania projekcie planu dopuszczano zabudowę terenów przy rzece Szalunie, wyłączonych spod zabudowy w Studium.

Podczas sesji informuję Burmistrza i Radę Miejską o rozpoczęciu budowy nowej szklarni i podwyższaniu i terenu wzdłuż rzeki Link
Wnoszę o interwencję w tej sprawie Link
Burmistrz odpowiada Link
17 maja - Podczas sesji ponownie apeluję do Burmistrza o zainteresowanie się sprawą.
W związku z niepodjęciem przez Burmistrza żadnych, konkretnych działań, zawiadamiam:
24 maja - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o podejrzeniu naruszenia stosunków wodno - gruntowych Link
18 maja - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu o podejrzeniu samowoli budowlanej Link
29 czerwca - W związku ze stwierdzeniem, że w projekcie architektoniczno - budowlanym szklarni odwołano się do zdezaktualizowanej decyzji wodno - prawnej, wnoszę do PGW Wody Polskie o kontrolę prawidłowości realizacji pozwoleń wodno - prawnych Link
27 czerwca - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przeprowadza kontrolę gospodarowania wodami na terenie Ogrodnictwa. Podczas kontroli jednoznacznie ustalono wykonanie podwyższenia terenu pod budowę nowej szklarni, co spowodowało zawężenie czynnego przepływu wód powodziowych.Kontrolowany Zakład nie posiada pozwolenia na zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do Szaluny. Link
4 lipca - Składam wniosek o wznowienie postępowania w wyniku, którego dnia 20 marca 2018 r. została wydana Przedsiębiorstwu Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o. o. decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego w sprawie pozwolenia na budowę nr 747/2017 i zatwierdzenia projektu inwestycji pod nazwą :Budowa szklarni do przemysłowej produkcji ogrodniczej wraz z wewnętrznymi instalacjami i zbiornikiem technologicznym oraz przyłączami oraz dopuszczenie Stowarzyszenia Teraz Gmina jako strony Link
10 lipca - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przeprowadza kontrolę budowy szklarni. Stwierdza jednoznacznie istotne odstępstwa, m. inn.: podniesienie terenu na szerokość od 1 do 5 m i wysokości ok 1,3 m, przesunięcie zbiornika technologicznego, przybliżenie go do linii brzegowej Szaluny, wykonanie nowych, nieujętych w projekcie architektoniczno - budowlanym wyprowadzenia wód opadowych do istniejącego zbiornika retencyjnego.
23 sierpnia - Podczas sesji Rady Miejskiej ZAPYTAŁAM Burmistrza,
- czy w związku z ustaleniami kontrolnymi PINB oraz PGW Wody Polskie, wystąpił o uczestniczenie Gminy Siechnice w charakterze strony w procedurze legalizacji istotnych odstępstw Link
Burmistrz odpowiada Link
23 sierpnia - Podczas sesji Rady Miejskiej ZAPYTAŁAM Burmistrza
- czy rozpoczął procedurę zmierzającą do wydania decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu pierwotnego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom Link
Burmistrz odpowiedział Link

Tyle faktów. Za kilka dni odbędzie się kolejna wizja na terenie Ogrodnictwa w Siechnicach - Prawocinie. O wynikach poinformuję Państwa zaraz po ich otrzymaniu.
Mam nadzieję, że Burmistrz przestanie być bierny i zacznie działać na rzecz naszego bezpieczeństwa!

Anna Schindler
Radna Rady Miejskiej w Siechnicach
Przewodnicząca Stowarzyszenia Teraz Gmina
Pusto już w zębickim, bocianim gnieździe
Połączenie wnikliwej obserwacji bocianiego gniazda przez Marię Semenowicz i obiektyw Marysi Przystawskiej skierowany na bocianią rodzinę, dało rezultat w postaci Kalendarium wydarzeń w zębickim, bocianim gnieździe.

7.04.2018r ok.godz. 12-13 przyleciał do Zębic bocian. Obejrzał gniazdo i odleciał.
Wrócił 8.04 Zaczął poprawiać gniazdo.
9.04 -bocian przesiadywał na innych słupach,chyba sprawdzał czy nie ma lepszego miejsca na nowe gniazdo.
22.04 rano przyleciała bocianowa. Bocian obwieścił to głośnym klekotaniem.
23.04 bocianowa zasiadła na gnieździe. Bocian uzupełniał gniazdo. Donosił patyki i suchą trawę.
27.04 bocianowa znosi jaja co 2 dni. Wysiaduje 33-34 dni.
28.05- na jezdni leżą skorupy jaj - to oznaka, że chyba są małe bocianki. Bocian karmi swoją "rodzinę" rybami, owadami. 8.06 widoczne są główki młodych - chyba są 2 bocianki.
20.07 młode bociany stojąc w gnieździe ćwiczą ruchy skrzydeł.
30.07 młode bociany wznoszą się nad gniazdem 20cm.

Koniec lipca zaczynają fruwać po okolicy, ale w dalszym ciągu siedzą dużo na gnieździe i czekają na pokarm.
Bociani rodzice przesiadują na sąsiednich domach. Po ok. 70 dniach młode bociany są gotowe do odlotu.
13-14.08 opuszczają gniazdo na dłużej, a 15.08 bociany odleciały z Zębic.
Dożynkowe dzielo Zespołu SPLOT
Gminne Dożynki już za nami. Zespół SPLOT wykonał "strzał w 10"! Zaprezentował wieniec w formie .... zębickiej ławeczki!
Dziękujemy Zespołowi za fantastyczny pomysł, rewelacyjne wykonanie, harmonię barw i wysmakowanie!!!
Pleciona ławeczka stoi już w Świetlicy Pod Lipami. Wykonali ją: Tereska Zdobylak, Janinka Hrycyna, Irenka Diakowska, Marysia Semenowicz, Ela i Robert Kobberger, Wojtek Diakowski, Chleb, jak zawsze, upiekła i ozdobiła Ela Błońska, a winogrona dołożył Jacek Schindler.
Więcej zdjęć dostępnych jest Link
Udało się!
Ukończono budowę chodnika od stacji kolejowej w Zębicach do skrzyżowania z ul. Opolską w Groblicach. Jeszcze tylko notatka o koniecznych poprawkach.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej w I kwartale 2019 r..

A trzecia lipa wróciła na swoje miejsce i znowu rośnie w cieniu swoich starszych sióstr.

A naszym sąsiadom z Groblic, z Osiedla Jarzębinowego, znacznie skróciła się perspektywa oczekiwania na łącznik pieszo - rowerowy. Został rozstrzygnięty przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy łuczniowej ścieżki pieszo - rowerowej w pasie drogi DK 94 na odcinku Groblice - Osiedle Jarzębinowe. Link
Ogłoszenie o wyborze oferty dostępne jest TUTAJ
Spotkanie w PGW Wody Polskie w sprawie przebudowy Strugi Miłoszowskiej
25 maja, w siedzibie PGW Wody Polskie we Wrocławiu, w sprawie przebudowy koryta rzeki Miłoszowska Struga spotkają się: Dyrektorzy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Burmistrz Siechnic, Sołtysi Zębic i Grodziszowa oraz Radna Okręgu Grodziszów, Zębice, Groblice - Durok, która zebranie zorganizowała.


Rezultaty spotkania:
Podczas spotkania, strony zgodnie uzgodniły konieczność zawarcia i realizacji, jeszcze w roku 2018, dwóch porozumień:
- w sprawie utrzymania rzeki Szaluny (Zielonej), Strugi Miłoszowskiej oraz Brochówki,
- w sprawie opracowania koncepcji regulacji rzeki Miloszowska Struga w połączeniu z rzeką Szaluną.

W budżecie gminy Siechnice są zabezpieczone środki na realizację tych przedsięwzięć, 100 tys na utrzymanie rzek oraz 100 tys na opracowanie koncepcji przebudowy rzeki Miłoszowska Struga.


Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice, Grodziszów
Rada Miejska w Siechnicach przyjęła uchwałę o zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice, Grodziszów.
Umożliwi to rozpoczęcie prac nad nowym, długo oczekiwanym przez mieszkańców, Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Zębic.

W wyniku zmiany Studium:
- Zębice zyskały bardzo dobre studium dla starej części wsi - dużą część terenów odrolnionych przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową;
- zlikwidowano dwie strefy aktywności gospodarczej - w starym Studium zlokalizowane wzdłuż torów kolejowych od ogrodnictwa w Prawocinie po Grodziszów;
- wprowadzono wpis o modernizacji rzeki Szaluny (Zielonej) i regulacji Potoku Miłoszowska Struga, co przyczyni się do łącznego ich traktowania,
- po obu stronach rz. Szluny, wprowadzono, m.inn.: na terenie Ogrodnictwa w Siechnicach, 30 metrowy pas wyłączony spod zabudowy.

Korytarz drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego z Radwanic do Oławy pozostaje w Studium. Przyjęto przebieg pomiędzy linią kolejową a rzeką Szaluną.

Uwagi Radnej, Sołectwa Zębice i Sulęcin do projektu zmiany Studium i MPZP dla terenów po byłym Zakładzie Utylizacji i Recyklingu Odpadów w Sulęcinie
Pismo do Burmistrza Siechnic z dn. 8 lutego 2018 oraz uzupełnienie do tego pisma z dn. 14 lutego 2018
style='margin:5px' alt='' align='left' />
Uwagi Radnej, Sołectwa Zębice i Grodziszów oraz Stowarzyszenia Teraz Gmina do projektów zmiany Studium i mpzp
Pismo Sołectwa Zębice oraz Stowarzyszenia Teraz Gmina z uwagami do projektu zmiany Studium i MPZP dostępne jest TUTAJ

Uwagi Radnej, Sołectw Grodziszów i Zębice


Oświetlone ulice
Na przełomie roku 2017/2018 lampy oświetliły ulice Prusa 43 - 49 (Zaułek), Zielonej, Dębowej i Prusa przy wylocie na Sulimów.

Nasi sąsiedzi w Groblicach, cieszą się z oświetlenia ulic: Zacisze, Pogodnej i częściowo ulicy Słonecznej.

Mieszkańcy Grodziszowa nadal czekają na budowę oświetlenia ulicy Parkowej. W budżecie Gminy na rok 2018 zostały zarezerwowane środki na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia tej ulicy.