Udało się!
Ukończono budowę chodnika od stacji kolejowej w Zębicach do skrzyżowania z ul. Opolską w Groblicach. Jeszcze tylko notatka o koniecznych poprawkach.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej w I kwartale 2019 r..

A trzecia lipa wróciła na swoje miejsce i znowu rośnie w cieniu swoich starszych sióstr.

A naszym sąsiadom z Groblic, z Osiedla Jarzębinowego, znacznie skróciła się perspektywa oczekiwania na łącznik pieszo - rowerowy. Został rozstrzygnięty przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy łuczniowej ścieżki pieszo - rowerowej w pasie drogi DK 94 na odcinku Groblice - Osiedle Jarzębinowe. Link
Ogłoszenie o wyborze oferty dostępne jest TUTAJ
Spotkanie w PGW Wody Polskie w sprawie przebudowy Strugi Miłoszowskiej
25 maja, w siedzibie PGW Wody Polskie we Wrocławiu, w sprawie przebudowy koryta rzeki Miłoszowska Struga spotkają się: Dyrektorzy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Burmistrz Siechnic, Sołtysi Zębic i Grodziszowa oraz Radna Okręgu Grodziszów, Zębice, Groblice - Durok, która zebranie zorganizowała.


Rezultaty spotkania:
Podczas spotkania, strony zgodnie uzgodniły konieczność zawarcia i realizacji, jeszcze w roku 2018, dwóch porozumień:
- w sprawie utrzymania rzeki Szaluny (Zielonej), Strugi Miłoszowskiej oraz Brochówki,
- w sprawie opracowania koncepcji regulacji rzeki Miloszowska Struga w połączeniu z rzeką Szaluną.

W budżecie gminy Siechnice są zabezpieczone środki na realizację tych przedsięwzięć, 100 tys na utrzymanie rzek oraz 100 tys na opracowanie koncepcji przebudowy rzeki Miłoszowska Struga.


Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice, Grodziszów
Rada Miejska w Siechnicach przyjęła uchwałę o zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice, Grodziszów.
Umożliwi to rozpoczęcie prac nad nowym, długo oczekiwanym przez mieszkańców, Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Zębic.

W wyniku zmiany Studium:
- Zębice zyskały bardzo dobre studium dla starej części wsi - dużą część terenów odrolnionych przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową;
- zlikwidowano dwie strefy aktywności gospodarczej - w starym Studium zlokalizowane wzdłuż torów kolejowych od ogrodnictwa w Prawocinie po Grodziszów;
- wprowadzono wpis o modernizacji rzeki Szaluny (Zielonej) i regulacji Potoku Miłoszowska Struga, co przyczyni się do łącznego ich traktowania,
- po obu stronach rz. Szluny, wprowadzono, m.inn.: na terenie Ogrodnictwa w Siechnicach, 30 metrowy pas wyłączony spod zabudowy.

Korytarz drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego z Radwanic do Oławy pozostaje w Studium. Przyjęto przebieg pomiędzy linią kolejową a rzeką Szaluną.

Uwagi Radnej, Sołectwa Zębice i Sulęcin do projektu zmiany Studium i MPZP dla terenów po byłym Zakładzie Utylizacji i Recyklingu Odpadów w Sulęcinie
Pismo do Burmistrza Siechnic z dn. 8 lutego 2018 oraz uzupełnienie do tego pisma z dn. 14 lutego 2018
style='margin:5px' alt='' align='left' />
Uwagi Radnej, Sołectwa Zębice i Grodziszów oraz Stowarzyszenia Teraz Gmina do projektów zmiany Studium i mpzp
Pismo Sołectwa Zębice oraz Stowarzyszenia Teraz Gmina z uwagami do projektu zmiany Studium i MPZP dostępne jest TUTAJ

Uwagi Radnej, Sołectw Grodziszów i Zębice


Oświetlone ulice
Na przełomie roku 2017/2018 lampy oświetliły ulice Prusa 43 - 49 (Zaułek), Zielonej, Dębowej i Prusa przy wylocie na Sulimów.

Nasi sąsiedzi w Groblicach, cieszą się z oświetlenia ulic: Zacisze, Pogodnej i częściowo ulicy Słonecznej.

Mieszkańcy Grodziszowa nadal czekają na budowę oświetlenia ulicy Parkowej. W budżecie Gminy na rok 2018 zostały zarezerwowane środki na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia tej ulicy.
Apel do Burmistrza Siechnic o niezwłoczne podjęcie działań zapobiegajacych ryzyku powodzi na obszarze zlewni dolnego odcinka Strugi Miłoszowskiej
17 grudnia w Grodziszowie oraz 20 grudnia 2017 r. w Zębicach, spotkali się Sołtysi i Rady Sołeckie w/w wsi, przedstawiciel Gminnych Spółek Wodnych i Radna okręgu Grodzszów, Zębice, Groblice - Durok, Uczestnicy spotkań wystosowali apel wzywający Burmistrza Siechnic do podjęcia niezwłocznie działań, które zapobiegną występującemu ryzyku powodzi na obszarze zlewni dolnego odcinka Strugi Miłoszowskiej oraz złożyli wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy Siechnice na 2018 rok środków na ten cel.
Od 2009 r., od powodzi w Grodziszowie i podtopień w Zębicach, reprezentanci lokalnej społeczności zabiegają o kompleksowe rozwiązanie problemu zagrożenia powodziowego w dolnym odcinku Strugi Miłoszowskiej - obręby Grodziszów i Zębice.
W 2016 r., Burmistrz odmówił wsparcia wniosku o modernizację koryta Strugi Miłoszowskiej w dolnym jej odcinku, złożonego we wrześniu 2016 r. w DZMiUW we Wrocławiu przez radną i sołtysów Grodziszowa i Zębic. W końcu września 2017 r., bez uprzedniego lub równoczesnego przeprowadzenia gruntownej konserwacji dolnego odcinka Strugi Miłoszowskiej oraz bez odtworzenia "rowu ulgi" Z-13-1, wykonano gruntowną konserwację, od lat nieczyszczonego, rowu melioracyjnego uchodzącego do Strugi Miłoszowskiej w górnym jej odcinku, co znacznie zwiększyło zagrożenie powodziowe.
Sytuację komplikuje fakt zmiany organizacyjnej funkcjonowania gospodarki wodnej w Polsce. Zadnia dotychczas realizowane przez DZMiUW we Wrocławiu, będzie wykonywać nowotworzona, rozpoczynająca działalność od 1 stycznia 2018 r., jednostka Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Chcemy współdecydować w sprawach dotyczących Naszego otoczenia
4 grudnia, w świetlicy Pod Lipami, spotkali się Sołtysi i Rady Sołeckie Zębic i Sulęcina - Szostakowic oraz członkowie Stowarzyszenia Teraz Gmina.
Uczestnicy spotkania, które zwołała Radna Okręgu, wystosowali pisma do Burmistrza Siechnic wzywające Burmistrza do zachowania prawidłowej kolejności działań w planowaniu zagospodarowania terenu po byłym składowisku odpadów komunalnych w Sulęcinie.


Drugi żywot jednej z Trzech Lip?
W połowie listopada ścięto jedną z Trzech Lip rosnących na skrzyżowaniu ulic; Bolesława Prusa i ... Trzech Lip.
Starostwo, zarządzające zielenią rosnącą przy powiatowych drogach, posadzi nową Trzecią Lipę, na miejscu ściętego drzewa.
My, mamy pomysł na drugi żywot ściętej lipy. Z jej pnia wykonamy rzeźbę, np.: przydrożnego świątka i ustawimy ją w sąsiedztwie nowej i starych lip.

Pień lipy jest już zabezpieczony. Teraz, trzeba go okorować, następnie wysuszyć, a potem ... nadać nową formę.
Wszystko to potrwa na pewno dwa, a może trzy lata.

Zawiązuje się grupa osób, która tym się zajmie. Proszę zgłaszać się do Anki Schindler, tel.: 506 607 834
a.s.

Kalendarz wydarzeń i wynajęć sali w Świetlicy Pod Lipami na 2017
Terminarz wynajęć świetlicy "Pod Lipami"- Imprezy zamknięte

Grudzień 9, 31,
Listopad: 11, 18, 24
Wrzesień: 9, 16
Marzec: 18, 25
Luty: 11
Styczeń: 14, 28


Terminarz wydarzeń otwartych 2017

W poniedziałki i w czwartki - Fitness z pasją Link
W soboty, do końca roku - zajęcia stałe DLA DZIECI w ramach projektu " W koło jest wesoło" Link
20.12 - Zebranie sołtysów, rad sołeckich Zębic i Grodziszowa zwołane przez radną okręgu Link
20.12. - Nabór administratora świetlicy Pod Lipami Link
04.12. - Zebranie sołtysów i rad sołeckich Zębic i Sulęcina - Szostakowic, Stowarzyszenie Teraz Gmina zwołane przez radną okręgu Link
25.11 - Zębickie Andrzejki Link
02.11 - Przygotowania do wiosny - Montowanie platformy pod bocianim gniazdem Link
27.10. - Halloveen PARTY Link
28.09 - Zebranie Wiejskie wsi Zębice Link
02.09 - Zębickie BABIE LATO Link
26.08 - 1.09 - spotkania Zespołu SPLOT Link
28.06 - PREZENTACJE - Finał projektu "Jesteśmy stąd" Link
26.06 - Zębicka NOC ŚWIĘTOJAŃSKA Link
3 - 4.06 - Na Dzień Dziecka ... dwie imprezy Link
28.05 - INWAZJA KLEKOTÓW - Finał projektu "Z bajki w świat" Link
12.05 - CORAZ WIĘCEJ ławeczek w Zębicach Link
09.04, 23.04, 29.04, 7.05, 21.05, 28.05 - WARSZTATY ARTYSTYCZNO-TEATRALNE w ramach projektu "Z bajki w świat" Link
01.04 - Wiosenne SPRZĄTANIE WSI, a po sprzątaniu ognisko Link
28.03, 4.04, 11.04, 25.04, 9.05, 16.05 - WARSZTATY DZIENNIKARSKIE w ramach projektu "Jesteśmy stąd' Link
20.03 - Spotkanie startowe projektu "JESTEŚMY STĄD" Link
18.03 - Spotkanie startowe projektu " Z BAJKI W ŚWIAT Link
04.03 - DZIEŃ KOBIET PO NASZEMU, czyli przy gorącej czekoladzie Link
18.02 - WALENTYNKOWO Link
15. 02 - Zebranie Wiejskie wsi Zębice Link
07.02 - KONSULTACJE społeczne - Obwody szkolne dla dwóch szkół podstawowych w Siechnicach Link
04.02 - AKCJA CHARYTATYWNA - "Budzimy Olka" Link
21.01 - KARNAWAŁOWO Link
06.01 - KOLĘDOWANIE POD LIPAMI
Link
Jesienne przygotowania do wiosny, czyli o ... akcji montowania platformy pod bocianim gniazdem
Dzisiaj, 2 listopada 2017r., rozpoczęliśmy przygotowania do wiosny 2018!

W Zębicach zagościła ekipa Mistrzów z TAURON Polska Energia SA, by zainstalować platformę pod bocianim gniazdem.
Monterzy używając specjalistycznego sprzętu, przeprowadzili skomplikowaną operację montażu platformy.
Na początku, monterzy ściągnęli z słupa gniazdo bocianów
Następnie, zamontowali na słupie platformę


I osadzili na niej bocianie gniazdoAkcja trwała ok. 2 godzin.

A my, czekamy na wiosnę i przylot bocianów!

Link do fotoreportażu z akcji montowania platformy. Zapraszamy do obejrzenia pozostałych zdjęć