Pytania o spowalniacz i budowe ulicy Świetego Marka - postawione
Podczas lipcowej sesji zadałam Burmistrzowi dwa pytania w sprawie zaplanowanych na bieżący rok inwestycji zębickich. Burmistrz ma siedem dni na udzielenie pisemnej odpowiedzi.
Parking Park & Ride w Zębicach
6 maja 2019 roku odbyło się w Ratuszu spotkanie w sprawie założeń i wytycznych dotyczących parkingu Park & Ride przy przystanku kolejowym w Zębicach.
Na zdjęciach, zapis uzgodnień w sprawie parkingu Park & Ride przy przystanku kolejowym w Zębicach.


Głos mieszkańców Zębic i Grodziszowa w otwartej debacie o stanie gminy Siechnice
W otwartej debacie nad Raportem o stanie Gminy Siechnice za 2018 rok, pan Henryk Semenowicz, poparty podpisami mieszkańców Zębic i Grodziszowa, przedstawił informację o zagrożeniu powodziowym powstałym w 2018 roku na terenie Zębic i Grodziszowa. Treść wystąpienia w załączeniu.
Czyżby o krok bliżej do budowy parkingu Park&Rider przy przystanku kolejowym w Zębicach?
W odpowiedzi na ZAPYTANIE, które złożyłam miesiąc temu o postępy w opracowaniu dokumentacji projektowej budowy parkingu przy przystanku kolejowym w Zębicach i w Kotowicach, Burmistrz zaprosił mnie i przedstawicieli Sołectwa na rozmowę dotyczącą wytycznych do przetargu: parking przy PKP w Zębicach.
O budowę tego parkingu zabiegałam od 2015 roku! W 2016 wniosłam o ujęcie przedsięwzięcia w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej oraz o wprowadzenie do aktualizowanej wówczas Strategii Gminy Siechnice 2030+. Ostatecznie, zadanie opracowanie dokumentacji projektowej zostało ujęte w budżecie Gminy na bieżący rok. Mam nadzieję, że zostanie zrealizowane. A potem? A potem ...następny krok.
Więcej na moim fp Radna Anna Schindler
O czym rozmawiali i co ustalili mieszkańcy Zębic i Grodziszowa podczas spotkania 4 kwietnia?
Z zaproszenia na spotkanie skorzystało 80. mieszkańców Zębic i Grodziszowa.
W Świetlicy Pod Lipami, przy złośliwości przedmiotu martwego - wtyczki do komputera,
1. Poinformowałam o dwóch etapach opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Zębic. Przyczyną etapowania planu jest tocząca się procedura sądowa dotycząca zaskarżonej uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice, Grodziszów

2. Omówiłam zagrożenia wynikające z wybudowania bezpośrednio przy rzece Zielonej / Szalunie szklarni w Siechnicach przez Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o. o. (niezgodnie z planem budowlanym).
30. metrowy pas ochronny umożliwiający swobodny przepływ wód powodziowych zredukowano do mniej niż 10 metrów, na długości około 150 m wzdłuż rzeki i podwyższono betonując teren na wysokość 1,3 m. W ten sposób zmienione ukształtowanie terenu zawęża pole przepływu wód powodziowych, ogranicza retencję oraz powoduje tamowanie fali powodziowej, co w efekcie może doprowadzić do spiętrzenia wód na terenie Zębic i Grodziszowa i zalewania tych miejscowości podczas intensywnych, albo długotrwałych opadów.

3. Poinformowałam również o:
- prowadzonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Wrocławskiego postępowaniu administracyjnym dotyczącym legalizacji istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego szklarni w Siechnicach
- prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd gospodarki Wodnej we Wrocławiu postępowaniu w sprawie legalizacji wykonania nasypu lub postępowania administracyjnego w sprawie przywrócenia do stanu pierwotnego gruntu lub nałożenia na zakład obowiązku wykonania urządzeń zapobiegających szkodom.

4. Uczestnicy spotkania jednomyślnie postanowili o tym, że wyślą indywidualnie list wyrażający obywatelski niepokój o nasze bezpieczeństwo do Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39, 50 370 Wrocław. List dostępny Tutaj

5. Na zakończenie , mieszkaniec Groblic, pan Łukasz Fajer przypomniał mieszkańcom o trwającej akcji zbierania deklaracji od potencjalnych użytkowników światłowodu, by zwiększyć szanse na pozyskanie przyłącza do Groblic? Zębic? Grodziszowa? Więcej na ten temat Tutaj

Anna Schindler
Więcej na moim fp Link
Szansa na pozyskanie przyłącza światłowodowego do Groblic, a może i do Zębic i do następnych wiosek !?
Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie, m.in., gminy Siechnice, w ramach projektu ?Wrocławski i Wrocław Orange Światłowód?. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Link
Na obszarze gminy Siechnice, projekt obejmie swym zasięgiem 824 gospodarstwa domowe w miejscowościach: Iwiny, Mokry Dwór, Radomierzyce, Radwanice, Siechnice, Smardzów, Święta Katarzyna, Zacharzyce, Żerniki Wrocławskie oraz 6 szkół w miejscowościach: Kotowice, Radwanice, Siechnice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie.
Obecnie wytypowane lokalizacje, w których nastąpi podłączenie, znajdziecie Państwo na wskazanej wyżej stronie internetowej. W Groblicach, w Zębicach i innych małych miejscowościach, na tę chwilę nie ma żadnej. Ale jest szansa, aby to zmienić, albo przynajmniej spróbować zmienić!
Przez Groblice będzie prowadzony kabel światłowodowy do szkoły w Kotowicach. Orange może zbudować przyłącze poza programem, jeżeli będzie odpowiednio duża liczba chętnych.
W związku z tym, aby zwiększyć szansę na realizację inwestycji w Groblicach, a może i w Zębicach? i kolejnych wioskach?, potrzebne są głosy potencjalnych klientów. W tym celu należy wypełnić i podpisać formularz - deklarację dostępną Link lub na stronie Link
Temat jest koordynowany, w Groblicach przez mieszkańca Groblic, pana Łukasza Fajera
Tel. +48 504030777, lukasz.fajer@gmail.com oraz w Radwanicach przez panią Jolantę Olczak, radną z Radwanic.
Może warto spróbować???
Informacje na temat programu dostępne na stronach: LinkLink


Remonty dróg gruntowych w Zębicach i w Groblicach
Na moje zapytanie skierowane do Burmistrza o listę dróg zleconych do wiosennego remontu, pracownik Wydziału Komunalnego w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, pani Marta Parusel, odpowiedziała:"z obecnie realizowanej umowy, do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni tłuczniowych zostały zlecone ulice,
w Zębicach: Leśna, Modrzewiowa, Świętego Marka, Osiedlowa, Wesoła, Zielona, Rzemieślnicza i Jodłowa.
W Groblicach: Pogodna, Słoneczna, Polna, Chabrowa i Różana, Spacerowa, Kasztanowa, Parkowa, Łąkowa, Opolska 15.
W ramach kolejnej umowy, Urząd planuje zlecić, w Zębicach: ulicę Cyprysową, a w Groblicach: ulicę Lawendową oraz Krótką."
No cóż, zakres prac w większości ulic, sprowadza się tylko do równania nawierzchni gruntowych.
Więcej na fp RadnaAnnaSchindler
Planowana budowa Lidla w Siechnicach oderwana od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wojewoda Dolnośląski zaskarżył uchwałę Rady Miejskiej w Siechnicach przyjmującą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym planowana jest budowa Lidla w Siechnicach.

Wojewoda, za pośrednictwem Rady Miejskiej w Siechnicach, wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę nr LII/428/18 Rady Miejskiej w Siechnicach, z dn. 28 czerwca 2018 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru obejmującego część obrębu Prawocin, gm. Siechnice ? etap I. Zarzucił Radzie przyjęcie uchwały z istotnym naruszeniem zasad sporządzania planu miejscowego oraz z istotnym naruszeniem przepisów odrębnych odnoszących się do obszaru objętego planem.
Jednocześnie, Wojewoda wniósł o stwierdzenie nieważności:
1 - & 11 pkt 5 lit. a uchwały, w zakresie sformułowania: ?w tym obiekty o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2?, ponieważ w Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Gminy nie ma wyznaczonych na terenie gminy Siechnice obszarów przewidzianych pod rozmieszczenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Dopuszczona jest budowa obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 1000 m2.
2 - & 5 pkt 1 lit. c uchwały, w zakresie sformułowania; ?z indywidualnych ujęć? wody, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 1U/P usytuowanego w pasie 150 m od granicy cmentarza. Przepisy odrębne nie dopuszczają do sytuowania indywidualnych ujęć wody w odległości do 150 m od granic cmentarza.
Poza tym, zdaniem nadzoru Wojewody, nie można przeznaczyć terenów znajdujących się w strefie od 50 do 150 m od granic cmentarza pod zabudowę usługową z zakresu gastronomii i zabudowę produkcyjną, m.in., przetwórstwa spożywczo ? rolnego, przy równoczesnym ustaleniu & 11, pkt 5, lit. a uchwały.


Rada Miejska, uchwałą nr III/20/18 z dn. 20 grudnia 2018r., uznała skargę za zasadną w punkcie 1, a w punkcie 2 za bezzasadną i skierowała skargę Wojewody Dolnośląskiego wraz z odpowiedzią na nią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
Sporną kwestię rozstrzygnie Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Na razie, planowana budowa Lidla w Siechnicach jest oderwana od planistycznej rzeczywistości.

Link do uchwały nr LII/428/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dn. 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia mpzp dla obszaru obejmującego część obrębu Prawocin, gm. Siechnice, etap I Link
Link do uchwały nr III/20/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dn. 20 grudnia 2018r., w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,8515,idmp,236,r,r
Kiedy samorządowy portal Gminy staje się propagandową tubą Burmistrza

Na oficjalnym portalu Gminy Siechnice, ukazał się tekst pracownika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, pod tytułem: ?Bezpieczeństwo mieszkańców zwyciężyło z polityką?
Wypowiedź Pana Skwary, odbieram jako intencjonalną, mającą na celu zdyskredytowanie tych radnych, którzy głosowali przeciwko przyjęciu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej autorstwa Burmistrza. W mojej opinii, oficjalny portal Gminy Siechnice został wykorzystany do celów propagandowych. Stał się tubą propagandową Burmistrza.

Tekst został napisany w oparciu o niepełne i nieprawdziwe informacje.http://www.siechnice.gmina.pl/aktualnosc-3099-bezpieczenstwo_mieszkancow_wygralo_z.html
- Po pierwsze, autor tekstu minął się z prawdą pisząc, że ?..na posiedzeniu Rady Miejskiej dn. 10 stycznia 2019, głosowany był wniosek Klubu Radnych Gmina Fair Play oraz części radnych PiS o wykreślenie z planów inwestycyjnych gminy budowy nowego ośrodka zdrowia?.
Na posiedzeniu Rady Miejskiej w dn. 10 stycznia 2019, głosowany był wniosek zgłoszony przez Komisję FINANSÓW i BUDŻETU GMINY oraz Komisję GOSPODARCZĄ i ROZWOJU GMINY. Komisje, w których Burmistrz ma większość radnych, podczas posiedzenia w dn. 7 stycznia, POZYTYWNIE ZAOPINIOWAŁY i PRZYJĘŁY większością głosów wniosek Klubu Radnych Gmina Fair Play o wykreślenie z WPFu wydatków.: "Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. w kwocie 21 430 000 zł i "Dopłata do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o." w kwocie 7 000 882 zł oraz wprowadzenie do budżetu gminy zadania: ?Opracowanie analizy potrzeb w zakresie ochrony zdrowia oraz modelu biznesowego ośrodka zdrowia w Siechnicach z uwzględnieniem różnych metod finansowania?.
- Po drugie, autor tekstu nie poinformował czytelników, że na tym samym posiedzeniu połączonych Komisji w dn. 7 stycznia, wszyscy Radni głosowali ZA budową zbiornika przeciwpowodziowego pomiędzy Smardzowem a Żernikami.
- Pominął również inny, istotny fakt. Inwestycja, już od wielu lat była ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej. I tak, w WPF Gminy na lata 2017 ? 2027, zadanie widnieje pod nazwą Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF z uwzględnieniem elementów infrastruktury przeciwpowodziowej cieku Brochówka, o wartości 4 243 500 zł, zaplanowane do realizacji w okresie 2016 ? 2019 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020. W tym roku, radni głosowali za zmianą nazwy zadania na : Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF. Poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice ? budowa zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie, za zwiększeniem jego wartości na 9 315 689 tys zł oraz wydłużeniem terminu realizacji na okres 2016 ? 2022.

Biorąc powyższe sprostowania i uzupełnienia pod uwagę, ocena szkalująca radnych opozycji, sformułowana w tekście Pana Macieja Skwary i opublikowana na oficjalnym portalu Gminy Siechnice, jest bezzasadna, pozbawiona sensu i niezgodna z regułami etyki samorządowca.

W tym miejscu przytoczę trzy zdania z tekstu, które mnie bardzo zaniepokoiły, ze względu na ich manipulatorski charakter. W tekście, czytamy:
- ?? Ośmioro radnych, głosując za odrzuceniem Wieloletniej Prognozy Finansowej głosowało również przeciwko budowie kilkuhektarowego zbiornika przeciwpowodziowego pomiędzy Smardzowem a Żernikami Wrocławskim? ?..?Bez wątpienia jest to inwestycja niezwykle ważna i oczekiwana przez mieszkańców gminy, o czym opozycyjni radni wydają się zapominać, skupiając się na bezproduktywnym uprawianiu polityki(?).? ?.. ?Pozostaje mieć nadzieję, że była to pierwsza i zarazem ostatnia taka sytuacja, w której ktoś próbuje burzyć wieloletnią pracę na rzecz bezpieczeństwa i wygody mieszkańców, z pobudek dalekich od merytorycznych.?
Na marginesie, tym z Państwa, którzy nie poznali merytorycznych argumentów za przesunięciem w czasie budowy nowego ośrodka zdrowia w Siechnicach, proponuję lekturę mojego tekstu: ?Postawione na głowie?
https://www.facebook.com/notes/radna-anna-schindler/postawione-na-g%C5%82owie/764941793873629/

Konkluzja
Prowadzenie oficjalnego portalu Gminy opłacane jest ze środków publicznych, z podatków mieszkańców, również tych mieszkańców i radnych, którzy reprezentują inne poglądy i mają inne zdanie niż Burmistrz i jego obóz, a samorządowy portal powinien zaspakajać potrzeby całej wspólnoty samorządowej, mieszkańców całej gminy. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której oficjalna strona gminy pełni funkcję promocyjną burmistrza, a burmistrz toczy na niej walkę polityczną z opozycją.
Portal Gminy Siechnice redagują pracownicy Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, których zwierzchnikiem jest Burmistrz. Tym samym, mocno dyskusyjna staje się niezależność samorządowego, oficjalnego portalu Gminy Siechnice.
Wyżej opisany przykład, potwierdza moje obawy.

Anna Schindler, radna
Co niesie budżet Gminy Siechnice na 2019 rok? Jakie inwestycje ujęto w nim do realizacji w miejscowościach Naszego okręgu?
W Groblicach - Duroku, Zębicach, Grodziszowie, Sulęcinie - Szostakowicach, Sulimowie, Ozorzycach, Bogusławicach, Łukaszowicach, Świetej Katarzynie, Kotowicach
GROBLICE - Durok
- wykonanie nakładki bitumicznej i oświetlenia na ulicy Polnej,
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń do realizacji ?Budowy tłuczniowej ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Groblice os. Jarzębinowe - Groblice w ciągu drogi krajowej nr 94? (ze środków przesuniętych z 2018 r.), bez realizacji budowy I etapu ścieżki,
- dokończenie utwardzania / wyrównania ulicy Różanej,
- zakup i montaż altanki oraz wykonanie parkingu na placu rekreacyjnym (ze środków funduszu sołeckiego).

ZĘBICE
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy centrum PARK & RIDE przy stacji kolejowej w Zębicach,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Świętego Marka (ze środków - darowizny od podmiotu zewnętrznego),
- utwardzenie terenu pod altaną przy świetlicy ?Pod Lipami? (ze środków funduszu sołeckiego).

GRODZISZÓW
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy Strugi Miłoszowskiej (wkład Gminy przekazany w formie dotacji do 35 tys. zł. do PGW Wody Polskie),
- opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulic: Parkowej, Topolowej, Świerkowej,
- zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (ze środków funduszu sołeckiego).

W SULĘCINIE - SZOSTAKOWICACH
- remont ulicy Wierzbowej - ukończenie prac do końca maja 2019,
- zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej oraz piaskownicy (ze środków funduszu sołeckiego).

SULIMÓW
- opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia na ul. Zębickiej,
- zakup i montaż drzwi do świetlicy (ze środków funduszu sołeckiego).

OZORZYCE
- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania ul. Krasińskiego i Chrobrego do istniejącego chodnika na wysokości posesji nr 4,
- zakup kostki brukowej (ze środków funduszu sołeckiego)
- budowa oświetlenia na ul. Krasińskiego oraz opracowanie projektu oświetlenia przy drodze w kierunku Bogusławic

BOGUSŁAWICE
- budowa przystanku autobusowego przy ulicy Głównej

ŁUKASZOWICE
- zakup latarni na podwórze koło świetlicy,
- oświetlenie boiska na terenie zielonym (ze środków funduszu sołeckiego).

ŚWIĘTA KATARZYNA
- kontynuacja rozbudowy kompleksu szkolnego wraz z miejscami parkingowymi i zatoką autobusową,
- kontynuacja budowy multimodalnego centrum przesiadkowego,
- remont ul. Polnej oraz przebudowa ul. Powstańców Śląskich - etap II, od posesji 25 do skrzyżowania z ul Główną,
- przełożenie nawierzchni przy ośrodku zdrowia,
- opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji miejscowości.

KOTOWICE
- termomodernizacja budynku SP,
- budowa obiektu oświatowo - kulturalnego,
- remont mostu na ul Odrzańskiej,
- budowa oświetlenia na ul. Pogodnej,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kolejowej oraz Park & Ride przy przystanku kolejowym.

Link do budżetu Gminy Siechnice na 2019 rok http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,9587,idmp,263,r,r


OPR: Anna Schindler
Kiedy zakończenie prac konserwacyjnych na Miłoszowskiej Strudze?
O przyczynach opóźnień i terminie ukończenia prac konserwacyjnych Miłoszowskiej Strugi, informuje kierownik Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, Pan Jacek Gierczak:
?W ślad za przeprowadzoną dnia 08 stycznia 2019 r. kontrolą usunięcia usterek w zakresie konserwacji cieku Struga Miłoszowska realizowanej przez PGW Wody Polskie przy współfinansowaniu zadania przez Gminę Siechnice, informuję, że Wykonawca zadania nie wykonał w wyznaczonym terminie wszystkich zobowiązań wskazanych wcześniej podczas czynności odbiorowych. Wycięte zostały pnie po ściętych wcześniej drzewach lecz nie zostało wywiezione drewno i nie został uprzątnięty teren po wycięciu drzew.
Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane z powodu braku możliwości wjazdu sprzętu mechanicznego bez spowodowania znaczących szkód w uprawach rolnych na terenach przyległych do rzeki (rozmiękczenie gruntu i grząskość spowodowane opadami atmosferycznymi).
Wyznaczono termin usunięcia usterek (wywiezienie drewna i uprzątnięcie terenu) w chwili wystąpienia warunków meteorologicznych umożliwiających wjazd sprzętu bez spowodowania znaczących szkód niewspółmiernych do korzyści, lecz nie później niż do dnia 28 lutego 2019 r..?

OPR.: Anna Schindler