Centrum P&R przy przystanku kolejowym w Zębicach
Gmina Siechnice ogłosiła przetarg na "Opracowanie koncepcji projektowej budowy centrum przesiadkowego P&R przy przystanku kolejowym w Zębicach".
Termin składania ofert : 17 kwietnia 2020 roku.
Bieżące remonty dróg w Zębicach
W bieżącym roku, będą naprawiane nawierzchnie dróg przy ulicach: Leśnej, Jodłowej, Spacerowej. Aktualnie, składane są zlecenia na bieżące naprawy.
Remont przejazdu kolejowego w Zębicach
W dniach 26 - 28 marca 2020, w Zebicach remontowany był przejazd kolejowy. Podsypano kruszywem tory oraz wyprofilowano bitumiczną nawierzchnię przejazdu.
Zębickie rozmowy o naszych wsiach
6 lutego, w Świetlicy Pod Lipami w Zębicach, Sołtysi, Rady Sołeckie oraz Mieszkańcy Zębic, Grodziszowa i Sulęcina ? Szostakowic spotkali się z Burmistrzem Siechnic, który przyjechał do Zębic z pracownikami Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej.
W wypełnionej po brzegi sali (w spotkaniu uczestniczyło ponad 90 osób!) rozmawialiśmy o aktualnie najważniejszych dla nas sprawach.
1. O budowie parkingu P&R przy przystanku kolejowym w Zębicach.
2. O projektowanej, a nieakceptowanej przez społeczność lokalną, nowej funkcji aktywności gospodarczej dla zrekultywowanej kwatery i terenów ją otaczających w Sulęcinie.
3. O miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Zębic i Grodziszowa.
4. O wejściu firmy działającej w imieniu inwestora Gaz ? System SA, w ramach budowy przyłącza do sieci przesyłowej EC Czechnice w Siechnicach, na pola rolników z Zębic, Grodziszowa, z Sulimowa, bez konsultacji.
5. O przypadkach wpinania ścieków bytowych do kanalizacji deszczowej w miejscowościach, które nie posiadają i długo posiadać nie będą, kanalizacji sanitarnej.
6. O remontach dróg przy ulicy Świętego Marka i ulicy Leśnej w Zębicach.
7. O negatywnej opinii sołectwa Sulęcin - Szostakowice dotyczącej wniosku o wydzierżawienie prywatnemu podmiotowi sulęcińskiego stawu.
8. O wariantach koncepcji technicznej poprawy odwodnienia Grodziszowa.
9. O braku oświetlenia na ulicy Rzemieślniczej w Zębicach i o ?kopciuchach? oraz środkach przeznaczonych przez Gminę na ich wymianę.
Zebranie zorganizowała i przewodniczyła mu radna Anna Schindler
Więcej informacji Notatka Radnej
Wokół opracowywanych aktualnie : budżetu gminy siechnice i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2041
Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy Zębic, w tym mieszkańcy ul. Świętego Marka, podjęli decyzję o zmianie przeznaczenia środków wskazanych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siechnice na budowę ulicy Świętego Marka. Złożyli wniosek do Burmistrza i Komisji Budżetowej, żeby kwotę 2 180 000 zł. przeznaczyć na budowę kilku dróg w Zębicach, w tym: ul. Świętego Marka, Leśnej i innych.
Sołectwo tak zadecydowało, ponieważ Burmistrz, w projekcie WPF - w wytypowanych przez siebie miejscowościach, które otrzymały odrębną pulę środków przeznaczonych na przedsięwzięcia drogowe - pominął Zębice.
Zebranie, podczas którego uczestnicy wypracowali decyzję i opracowali wniosek, odbyło się dn. 23 stycznia 2020 r., w świetlicy Pod Lipami w Zębicach, z mojej inicjatywy. Pismo - wniosek do Burmistrza i Rady Miejskiej w Siechnicach o utworzenie w WPFie pozycji: "Budowa dróg i ulic w Zębicach" (analogicznie do wyodrębnionych przez Burmistrza dla innych miejscowości Gminy) i o przesunięcie do niej środków zabezpieczonych na budowę ul. Świętego Marka, złożyli 24 stycznia 2020 r. w Ratuszu.

W poniedziałek, 27 stycznia, spotka się Komisja Budżetu i Finansów, która rozpatrzy ten i inne wnioski. Bez względu na wynik głosowania, gratuluję Mieszkańcom postawy, umiejętności współpracy i zespołowego podejmowania decyzji. Poinformuję Państwa o wynikach głosowania.

W czwartek, 30 stycznia, odbędzie się sesja budżetowa, podczas której Radni będą głosować budżet Gminy na 2020 i WPF na lata 2020 - 2041.
Anna Schindler
Zębicki wieczór kolęd
Tradycyjnie, jak, co roku, w okresie międzyświątecznym, spotkaliśmy się w świetlicy Pod Lipami.
W ciepłej atmosferze, w świetlicy ozdobionej przepięknymi choinkami, przy suto zastawionym stole, tubalne śpiewy kolęd przerywane były niekończącymi się rozmowami.
Link
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Świętego Marka , ROZSTRZYGNIĘTY
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Świętego Marka w Zębicach rozstrzygnięty!
Jak poinformowała mnie p. Magdalena Stanek, pracownik działu zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach, został wyłoniony wykonawca zadania, pn.: ? Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę przebudowy ul. Św. Marka w Zębicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego?.
Przewidywany termin podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą ma nastąpić między 15 a 18 listopada 2019r..
Więcej informacji pod linkiem:
http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,11342,idm?
bip.siechnice.dolnyslask.pl
Burmistrz Siechnic o terminie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zębice w rejonie ul. B. Prusa
Kiedy będzie wyłożony mpzp Zębic, etap I ? i inne pytania złożone przez Radną Naszego okręgu podczas sierpniowej sesji
Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej w Siechnicach, złożyłam do Burmistrza i Rady Miejskiej w Siechnicach,
pytania o:
- termin wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania Zębic, etap I,
- postępy w opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę ul. Świętego Marka w Zębicach
oraz
wniosek o:
- przyspieszenia terminu ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.

Petycja mieszkańców Zębic w sprawie przywrócenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom Zębic i Grodziszowa
Sołtys Zębic złożył Burmistrzowi Siechnic, a ja, w imieniu Sołtysa, Radzie Miejskiej w Siechnicach, petycję mieszkańców Zębic w sprawie przywrócenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miejscowościom Zębice i Grodziszów.

Wskutek wybudowania wiosną 2018 r. nowej szklarni na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej ?Siechnice? w Siechnicach, obręb Prawocin, o powierzchni 6,5 ha w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Zielonej (Szaluny), podniesiono i zabetonowano teren o 1, 3 m na długości ok. 150 m wzdłuż rzeki, co spowodowało zawężenie pola przepływu wód powodziowych oraz zmniejszenie naturalnej chłonności i retencji wód.

Pominięto zalecenia - sporządzonego w 2014 r., na zamówienie Gminy Siechnice - opracowania: ?Rzeka Zielona - analiza przeciwpowodziowa? oraz zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice, zmienionego w celu prewencji przeciwpowodziowej dla części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice, Grodziszów, uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach z marca 2018r.. W przywołanych dokumentach, przewidziano strefę ochronną rzeki Zielona o szerokości 30 metrów od brzegu, po obu jej stronach. Ponadto, w zmienionym Studium, wprowadzono zapis o przebudowie cieku Potok Miłoszowska Struga (największego dopływu rzeki Zielonej), ze względu na występujące tam podtopienia.

W czerwcu 2018, kontrola gospodarowania wodami na terenie Ogrodnictwa przeprowadzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, potwierdziła podwyższenie terenu pod budowę nowej szklarni na wysokość 1,3 m i na długość ok. 150 m wzdłuż rzeki, co spowodowało zagrożenie czynnego przepływu wód powodziowych oraz ograniczenie naturalnej chłonności i retencji wód. Kontrola wykazała, że Zakład nie posiada pozwolenia wodno-prawnego na zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającą wpływ na warunki przepływu wód.

W lipcu 2018, kontrola budowy szklarni przeprowadzona przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim, stwierdziła istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, polegające, m. in. na: podniesieniu terenu na wysokość 1,3 m, przesunięciu zbiornika technologicznego i przybliżeniu go do linii brzegowej Szaluny, wykonaniu nowych, nieujętych w projekcie wyprowadzeń wód opadowych do istniejącego zbiornika retencyjnego.

W lipcu 2018, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie wydał Zarządzenie Pokontrolne - do dzisiejszego dnia niezakończone ostateczną decyzją administracyjną.
W październiku 2018, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim, wydał Decyzję Nr 323/2018 - do dzisiejszego dnia nie jest zakończona ostateczną decyzją administracyjną.

W lutym 2019, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim przeprowadził kontrolę na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej ?Siechnice? w Siechnicach, obręb Prawocin, i wszczął postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia produkcji roślin w nowej szklarni nieposiadającej pozwolenia na użytkowanie.

Burmistrz Siechnic, pomimo moich apeli kierowanych do Niego - jako gospodarza Gminy Siechnice o zainteresowanie się sprawą i zajęcie stanowiska, pomimo głosu reprezentanta mieszkańców Zębic i Grodziszowa podczas debaty o stanie Gminy Siechnice (5 czerwca 2019 r.) w dalszym ciągu zachowuje bierną postawę w tej sprawie. Stąd, kolejna interwencja zaniepokojonych mieszkańców.
Podłączenie światłowodu do Zębic i Groblic
Nadzieja na podłączenie światłowodu do Zębic i Groblic ciągle żywa!
Optymistyczna informacja od Pana Łukasza Fajera, który koordynował (społecznie) akcję przyłączenia światłowodu do Naszych miejscowości.
Brawo Panie Łukaszu!

Więcej na stronie Radna Anna Schindlerk