Petycja mieszkańców Zębic w sprawie przywrócenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom Zębic i Grodziszowa
Sołtys Zębic złożył Burmistrzowi Siechnic, a ja, w imieniu Sołtysa, Radzie Miejskiej w Siechnicach, petycję mieszkańców Zębic w sprawie przywrócenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miejscowościom Zębice i Grodziszów.

Wskutek wybudowania wiosną 2018 r. nowej szklarni na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej ?Siechnice? w Siechnicach, obręb Prawocin, o powierzchni 6,5 ha w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Zielonej (Szaluny), podniesiono i zabetonowano teren o 1, 3 m na długości ok. 150 m wzdłuż rzeki, co spowodowało zawężenie pola przepływu wód powodziowych oraz zmniejszenie naturalnej chłonności i retencji wód.

Pominięto zalecenia - sporządzonego w 2014 r., na zamówienie Gminy Siechnice - opracowania: ?Rzeka Zielona - analiza przeciwpowodziowa? oraz zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice, zmienionego w celu prewencji przeciwpowodziowej dla części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice, Grodziszów, uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach z marca 2018r.. W przywołanych dokumentach, przewidziano strefę ochronną rzeki Zielona o szerokości 30 metrów od brzegu, po obu jej stronach. Ponadto, w zmienionym Studium, wprowadzono zapis o przebudowie cieku Potok Miłoszowska Struga (największego dopływu rzeki Zielonej), ze względu na występujące tam podtopienia.

W czerwcu 2018, kontrola gospodarowania wodami na terenie Ogrodnictwa przeprowadzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, potwierdziła podwyższenie terenu pod budowę nowej szklarni na wysokość 1,3 m i na długość ok. 150 m wzdłuż rzeki, co spowodowało zagrożenie czynnego przepływu wód powodziowych oraz ograniczenie naturalnej chłonności i retencji wód. Kontrola wykazała, że Zakład nie posiada pozwolenia wodno-prawnego na zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającą wpływ na warunki przepływu wód.

W lipcu 2018, kontrola budowy szklarni przeprowadzona przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim, stwierdziła istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, polegające, m. in. na: podniesieniu terenu na wysokość 1,3 m, przesunięciu zbiornika technologicznego i przybliżeniu go do linii brzegowej Szaluny, wykonaniu nowych, nieujętych w projekcie wyprowadzeń wód opadowych do istniejącego zbiornika retencyjnego.

W lipcu 2018, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie wydał Zarządzenie Pokontrolne - do dzisiejszego dnia niezakończone ostateczną decyzją administracyjną.
W październiku 2018, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim, wydał Decyzję Nr 323/2018 - do dzisiejszego dnia nie jest zakończona ostateczną decyzją administracyjną.

W lutym 2019, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim przeprowadził kontrolę na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej ?Siechnice? w Siechnicach, obręb Prawocin, i wszczął postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia produkcji roślin w nowej szklarni nieposiadającej pozwolenia na użytkowanie.

Burmistrz Siechnic, pomimo moich apeli kierowanych do Niego - jako gospodarza Gminy Siechnice o zainteresowanie się sprawą i zajęcie stanowiska, pomimo głosu reprezentanta mieszkańców Zębic i Grodziszowa podczas debaty o stanie Gminy Siechnice (5 czerwca 2019 r.) w dalszym ciągu zachowuje bierną postawę w tej sprawie. Stąd, kolejna interwencja zaniepokojonych mieszkańców.