O czym rozmawiali i co ustalili mieszkańcy Zębic i Grodziszowa podczas spotkania 4 kwietnia?
Z zaproszenia na spotkanie skorzystało 80. mieszkańców Zębic i Grodziszowa.
W Świetlicy Pod Lipami, przy złośliwości przedmiotu martwego - wtyczki do komputera:
1 poinformowałam o dwóch etapach opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Zębic. Przyczyną etapowania planu jest tocząca się procedura sądowa dotycząca zaskarżonej uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice, Grodziszów

2. Omówiłam zagrożenia wynikające z wybudowania bezpośrednio przy rzece Zielonej / Szalunie szklarni w Siechnicach przez Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej Siechnice Spółka z o. o. (niezgodnie z planem budowlanym).
30. metrowy pas ochronny umożliwiający swobodny przepływ wód powodziowych zredukowano do mniej niż 10 metrów, na długości około 150 m wzdłuż rzeki i podwyższono betonując teren na wysokość 1,3 m. W ten sposób zmienione ukształtowanie terenu zawęża pole przepływu wód powodziowych, ogranicza retencję oraz powoduje tamowanie fali powodziowej, co w efekcie może doprowadzić do spiętrzenia wód na terenie Zębic i Grodziszowa i zalewania tych miejscowości podczas intensywnych, albo długotrwałych opadów.

3. Poinformowałam również o:
- prowadzonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Wrocławskiego postępowaniu administracyjnym dotyczącym legalizacji istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego szklarni w Siechnicach,
- prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd gospodarki Wodnej we Wrocławiu postępowaniu w sprawie legalizacji wykonania nasypu lub postępowania administracyjnego w sprawie przywrócenia do stanu pierwotnego gruntu lub nałożenia na zakład obowiązku wykonania urządzeń zapobiegających szkodom.

4. Uczestnicy spotkania jednomyślnie postanowili o tym, że wyślą indywidualnie list wyrażający obywatelski niepokój o nasze bezpieczeństwo do Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39, 50 370 Wrocław. List dostępny Tutaj

5. Na zakończenie , mieszkaniec Groblic, pan Łukasz Fajer przypomniał mieszkańcom o trwającej akcji zbierania deklaracji od potencjalnych użytkowników światłowodu, by zwiększyć szanse na pozyskanie przyłącza do Groblic? Zębic? Grodziszowa? Więcej na ten temat Tutaj

Anna Schindler
więcej na moim fp Link