Planowana budowa Lidla w Siechnicach oderwana od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wojewoda Dolnośląski zaskarżył uchwałę Rady Miejskiej w Siechnicach przyjmującą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym planowana jest budowa Lidla w Siechnicach.

Wojewoda, za pośrednictwem Rady Miejskiej w Siechnicach, wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę nr LII/428/18 Rady Miejskiej w Siechnicach, z dn. 28 czerwca 2018 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru obejmującego część obrębu Prawocin, gm. Siechnice ? etap I. Zarzucił Radzie przyjęcie uchwały z istotnym naruszeniem zasad sporządzania planu miejscowego oraz z istotnym naruszeniem przepisów odrębnych odnoszących się do obszaru objętego planem.
Jednocześnie, Wojewoda wniósł o stwierdzenie nieważności:
1 - & 11 pkt 5 lit. a uchwały, w zakresie sformułowania: ?w tym obiekty o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2?, ponieważ w Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Gminy nie ma wyznaczonych na terenie gminy Siechnice obszarów przewidzianych pod rozmieszczenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Dopuszczona jest budowa obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 1000 m2.
2 - & 5 pkt 1 lit. c uchwały, w zakresie sformułowania; ?z indywidualnych ujęć? wody, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 1U/P usytuowanego w pasie 150 m od granicy cmentarza. Przepisy odrębne nie dopuszczają do sytuowania indywidualnych ujęć wody w odległości do 150 m od granic cmentarza.
Poza tym, zdaniem nadzoru Wojewody, nie można przeznaczyć terenów znajdujących się w strefie od 50 do 150 m od granic cmentarza pod zabudowę usługową z zakresu gastronomii i zabudowę produkcyjną, m.in., przetwórstwa spożywczo ? rolnego, przy równoczesnym ustaleniu & 11, pkt 5, lit. a uchwały.


Rada Miejska, uchwałą nr III/20/18 z dn. 20 grudnia 2018r., uznała skargę za zasadną w punkcie 1, a w punkcie 2 za bezzasadną i skierowała skargę Wojewody Dolnośląskiego wraz z odpowiedzią na nią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
Sporną kwestię rozstrzygnie Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Na razie, planowana budowa Lidla w Siechnicach jest oderwana od planistycznej rzeczywistości.

Link do uchwały nr LII/428/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dn. 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia mpzp dla obszaru obejmującego część obrębu Prawocin, gm. Siechnice, etap Link
Link do uchwały nr III/20/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dn. 20 grudnia 2018r., w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,8515,idmp,236,r,r