Kiedy samorządowy portal Gminy staje się propagandową tubą Burmistrza

Na oficjalnym portalu Gminy Siechnice, ukazał się tekst pracownika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, pod tytułem: ?Bezpieczeństwo mieszkańców zwyciężyło z polityką?
Wypowiedź Pana Skwary, odbieram jako intencjonalną, mającą na celu zdyskredytowanie tych radnych, którzy głosowali przeciwko przyjęciu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej autorstwa Burmistrza. W mojej opinii, oficjalny portal Gminy Siechnice został wykorzystany do celów propagandowych. Stał się tubą propagandową Burmistrza.

Tekst został napisany w oparciu o niepełne i nieprawdziwe informacje.http://www.siechnice.gmina.pl/aktualnosc-3099-bezpieczenstwo_mieszkancow_wygralo_z.html
- Po pierwsze, autor tekstu minął się z prawdą pisząc, że ?..na posiedzeniu Rady Miejskiej dn. 10 stycznia 2019, głosowany był wniosek Klubu Radnych Gmina Fair Play oraz części radnych PiS o wykreślenie z planów inwestycyjnych gminy budowy nowego ośrodka zdrowia?.
Na posiedzeniu Rady Miejskiej w dn. 10 stycznia 2019, głosowany był wniosek zgłoszony przez Komisję FINANSÓW i BUDŻETU GMINY oraz Komisję GOSPODARCZĄ i ROZWOJU GMINY. Komisje, w których Burmistrz ma większość radnych, podczas posiedzenia w dn. 7 stycznia, POZYTYWNIE ZAOPINIOWAŁY i PRZYJĘŁY większością głosów wniosek Klubu Radnych Gmina Fair Play o wykreślenie z WPFu wydatków.: "Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. w kwocie 21 430 000 zł i "Dopłata do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o." w kwocie 7 000 882 zł oraz wprowadzenie do budżetu gminy zadania: ?Opracowanie analizy potrzeb w zakresie ochrony zdrowia oraz modelu biznesowego ośrodka zdrowia w Siechnicach z uwzględnieniem różnych metod finansowania?.
- Po drugie, autor tekstu nie poinformował czytelników, że na tym samym posiedzeniu połączonych Komisji w dn. 7 stycznia, wszyscy Radni głosowali ZA budową zbiornika przeciwpowodziowego pomiędzy Smardzowem a Żernikami.
- Pominął również inny, istotny fakt. Inwestycja, już od wielu lat była ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej. I tak, w WPF Gminy na lata 2017 ? 2027, zadanie widnieje pod nazwą Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF z uwzględnieniem elementów infrastruktury przeciwpowodziowej cieku Brochówka, o wartości 4 243 500 zł, zaplanowane do realizacji w okresie 2016 ? 2019 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020. W tym roku, radni głosowali za zmianą nazwy zadania na : Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF. Poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice ? budowa zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie, za zwiększeniem jego wartości na 9 315 689 tys zł oraz wydłużeniem terminu realizacji na okres 2016 ? 2022.

Biorąc powyższe sprostowania i uzupełnienia pod uwagę, ocena szkalująca radnych opozycji, sformułowana w tekście Pana Macieja Skwary i opublikowana na oficjalnym portalu Gminy Siechnice, jest bezzasadna, pozbawiona sensu i niezgodna z regułami etyki samorządowca.

W tym miejscu przytoczę trzy zdania z tekstu, które mnie bardzo zaniepokoiły, ze względu na ich manipulatorski charakter. W tekście, czytamy:
- ?? Ośmioro radnych, głosując za odrzuceniem Wieloletniej Prognozy Finansowej głosowało również przeciwko budowie kilkuhektarowego zbiornika przeciwpowodziowego pomiędzy Smardzowem a Żernikami Wrocławskim? ?..?Bez wątpienia jest to inwestycja niezwykle ważna i oczekiwana przez mieszkańców gminy, o czym opozycyjni radni wydają się zapominać, skupiając się na bezproduktywnym uprawianiu polityki(?).? ?.. ?Pozostaje mieć nadzieję, że była to pierwsza i zarazem ostatnia taka sytuacja, w której ktoś próbuje burzyć wieloletnią pracę na rzecz bezpieczeństwa i wygody mieszkańców, z pobudek dalekich od merytorycznych.?
Na marginesie, tym z Państwa, którzy nie poznali merytorycznych argumentów za przesunięciem w czasie budowy nowego ośrodka zdrowia w Siechnicach, proponuję lekturę mojego tekstu: ?Postawione na głowie?
https://www.facebook.com/notes/radna-anna-schindler/postawione-na-g%C5%82owie/764941793873629/

Konkluzja
Prowadzenie oficjalnego portalu Gminy opłacane jest ze środków publicznych, z podatków mieszkańców, również tych mieszkańców i radnych, którzy reprezentują inne poglądy i mają inne zdanie niż Burmistrz i jego obóz, a samorządowy portal powinien zaspakajać potrzeby całej wspólnoty samorządowej, mieszkańców całej gminy. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której oficjalna strona gminy pełni funkcję promocyjną burmistrza, a burmistrz toczy na niej walkę polityczną z opozycją.
Portal Gminy Siechnice redagują pracownicy Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, których zwierzchnikiem jest Burmistrz. Tym samym, mocno dyskusyjna staje się niezależność samorządowego, oficjalnego portalu Gminy Siechnice.
Wyżej opisany przykład, potwierdza moje obawy.

Anna Schindler, radna