Postawione na głowie
Co najmniej 30 mln zł z kasy Gminy na zmianę lokalizacji głównej przychodni ZOZu do Siechnic i wybudowanie podziemnego parkingu zaledwie na 57 miejsc
Rozżarzone wskaźniki zadłużenia Gminy
W trakcie, budowa szkoły w Siechnicach, rozbudowa szkoły w Świętej Katarzynie i w Żernikach oraz oczekująca na pilną rozbudowę szkoła w Radwanicach
Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Siechnicach (10 stycznia 2019), radni, stosunkiem głosów 13 : 8, pozostawili w zapisach Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siechnice na lata 2019 - 2034, wydatki: 1. "Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o." w kwocie 21 430 000 zł. 2. "Dopłata do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o." w kwocie 7 000 882 zł. Środki finansowe w postaci dopłaty oraz dokapitalizowania (wniesienia wkładu) dla Siechnickiej Spółki mają zabezpieczyć budowę nowego obiektu w Siechnicach przeznaczonego na działalność publicznego ośrodka zdrowia.
I. W opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dn. 17 grudnia 2018 r., dotyczącej projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siechnice, czytamy: ???? . Przy tak wysokim zadłużeniu, na granicy wytrzymałości wskaźników zadłużenia, Gmina traci zdolność do zaciągania kredytów, a inwestycja budowy nowego ośrodka zdrowia nie może być realizowana jako zadanie budżetowe Gminy Siechnice.
Właścicielem projektu budowy nowego ośrodka w Siechnicach została Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o. o.. Rada Miejska w Siechnicach, na wniosek Burmistrza, uchwałą z czerwca 2018 roku, zabezpieczyła w WPFie środki finansowe w postaci dopłaty 7 882 000 zł do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. oraz dokapitalizowania jej, wniesienia wkładu w wysokości 27 486 000 zł. (Byłam jedną z dwóch radnych wstrzymujących się w głosowaniu!).
W 2018 r., Siechnicka Spółka rozpoczęła starania o kredyt na realizację budowy nowego obiektu w Siechnicach przeznaczonego na działalność publicznego ośrodka zdrowia. Jednak, kondycja finansowa Spółki jest tak marna, że jedyny bank, który złożył ofertę udzielenia kredytu Spółce, zażądał od Gminy Siechnice poręczenia. Tuż przed wyborami, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza, uchwałą z października 2018, ustaliła maksymalną wysokość udzielanych przez Gminę w roku budżetowym poręczeń i gwarancji w kwocie 22 230 000 zł. Udzielenie poręczenia oznacza, że gdyby Siechnicka Spółka nie wywiązała się ze swoich obowiązków płatniczych, to Gmina Siechnice jest zobowiązana do wypłacenia w całości tych kwot z kasy Gminy. (Byłam jedną z dwóch radnych głosujących przeciw poręczeniu!)
W ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej, w projekcie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice, nie omówiono poręczenia wykazanego w latach 2019 ? 2032, a objaśnienia są niewystarczające! W dokumencie tym czytamy: ???? . W świetle przytoczonych zastrzeżeń Regionalnej Izby Obrachunkowej, nasuwa się pytanie: jeśli coś ?nie wyjdzie? w budowie nowego ośrodka w Siechnicach, (tak, jak ?nie wyszło?, np.: z budową nowej szkoły w Siechnicach), to z jakich środków Gmina, zadłużona do granic dopuszczalnych wskaźnikiem zadłużenia, bez zdolności kredytowych, pokryje zobowiązania płatnicze?
Ponadto, Regionalna Izba Obrachunkowa wskazuje na bardzo realną możliwość ?niespięcia się? budżetu Gminy. ????.
Dokument: Uchwała nr V185-2018 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie WPF na 2019 gminy Siechnice, dostępny jest: http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,8504,idmp,253,r,r
Dokument: Uchwała nr V183 - 2018 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Siechnice na 2019 http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,8503,idmp,252,r,r
II. Aktualnie, Gmina Siechnice realizuje trzy duże inwestycje oświatowe: budowę szkoły podstawowej w Siechnicach oraz rozbudowę szkół: w Świętej Katarzynie i w Żernikach. Pilna i konieczna jest rozbudowa szkoły w Radwanicach.
W 2018 budowa szkoły w Siechnicach została przerwana. Gmina utraciła dofinansowanie w wysokości 4 763 000,00 zł z funduszy zewnętrznych na budowę szkoły. Przewidywane opóźnienie w oddaniu szkoły do użytku o ok. 1,5 roku, spowoduje zwiększenie kosztów jej budowy szacunkowo o ok. 7 000 000 zł. Składane obecnie przez Gminę wnioski o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych nie gwarantują uzyskania potrzebnych środków, a to, czy je Gmina otrzyma, czy nie, będzie wiadomo dopiero w II kwartale br., po rozstrzygnięciu konkursów. Również nie ma pewności, co do uzyskania środków zewnętrznych na budowę ulicy Osiedlowej, dojazdowej do szkoły. W rankingu projektów jesteśmy na 26 miejscu, a 25 otrzymuje dofinansowanie. Jeśli otrzymamy dofinansowanie, to wystarczy ono na zrobienie drogi w połowie. Co się stanie z rozpoczętymi inwestycjami, jeśli Gmina, która nie posiada zdolności kredytowych, nie otrzyma zewnętrznego dofinansowania?
III. I na koniec, pytania, które powracają, jak bumerang: czy budowa nowego centrum usług zdrowotnych w Siechnicach jest tak pilna i niezbędna, że nie można jej przesunąć w czasie? Czy mieszkańcy gminy Siechnice, w tym mieszkańcy Siechnic, czekają w długich kolejkach do lekarzy specjalistów ze względu na brak bazy lokalowej? Czy sytuacja jest aż tak zła, żeby ryzykować ?niespięciem się? budżetu Gminy, przekroczeniem wskaźników zadłużenia i wejściem komisarza do Gminy? W końcu, czy projekt jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla mieszkańców całej Gminy?
Obecnie, Zespół Opieki Zdrowotnej w gminie Siechnice składa się z dwóch jednostek: 1. Przychodnia główna z siedzibą ZOZu, zlokalizowana w Świętej Katarzynie, przy ul. Głównej. Powierzchnia użytkowa obiektu - 1160 m2, ilość gabinetów lekarskich - 13, zabiegowych - 4, kilka innych pomieszczeń - diagnostycznych, administracyjnych, rehabilitacyjnych. Działające poradnie: POZ dla dorosłych i dla dzieci, zespół pielęgniarek, diagnostyczna (usg, rtg), medycyna pracy, laboratorium, okulistyczna, neurologiczna, ginekologiczna, stomatologiczna, laryngologiczna, chirurgiczna, ortopedyczna, rehabilitacyjna, terapeutyczna, kriokomora. Apteka. 2. Filia w Siechnicach, zlokalizowanej w Siechnicach, przy ul Kolejowej. Powierzchnia placówki - 668 m2, w tym , 500 m2 użytkowej, 6 gabinetów lekarskich, 2 gabinety zabiegowe, poradnie: POZ dla dorosłych i dla dzieci, pielęgniarka, pulmonolog, kardiolog, dermatolog.
Po wybudowaniu nowego obiektu w Siechnicach, wszystkie poradnie specjalistyczne i diagnostyczne oraz część rehabilitacyjnych, z przychodni w Świętej Katarzynie będą przeniesione do centralnego ośrodka w Siechnicach. W Katarzynie pozostaną usługi w zakresie POZ dla dorosłych i dla dzieci, ginekologiczne, stomatologiczne oraz punkt poboru krwi i część usług rehabilitacyjnych. Placówka w Siechnicach zostanie zamknięta, a budynek, najprawdopodobniej, przekazany policji.
Nowy, centralny ośrodek zdrowia w Siechnicach wraz z podziemnym parkingiem ma kosztować, co najmniej, 30 000 000 mln złotych, z czego szacunkowy koszt obiektu wynosi 21 000 000 zł + ok. 8 000 000 zł odsetki od kredytu + minimum 3 000 000 zł na wyposażenie. Powierzchnia całkowita obiektu to 4 208 m2, z czego 2300 m2 to powierzchnia użytkowa, a ok 1900 m2 to powierzchnia nieużytkowa z podziemnym parkingiem, zaledwie na 57 miejsc! Z szacunkowych obliczeń (nie potwierdzonych przez właściciela projektu) wynika, że budowa podziemia może kosztować i 6 mln złotych. Ilość gabinetów lekarskich - 20, zabiegowych - 7. Obiekt powstanie jako budynek pasywny, co uniemożliwia jego rozbudowę w przyszłości.
IV. Generalnie, wybudowanie nowego ośrodka w Siechnicach nie powiększy, ilości specjalistów, ani ilości zatrudnionego personelu. NFZ decyduje o ilości usług specjalistycznych, które przydziela odpowiednio na powiat. Nie zmniejszy też długości oczekiwania wizyty do specjalisty, bo to nie od budynku zależy.
Jeżeli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną, ZOZ otrzymuje pieniądze w zależności od ilości zadeklarowanych mieszkańców. Jeżeli liczba mieszkańców pozostaje niezmienna, zatrudnianie kolejnych lekarzy wiązałoby się z dodatkowymi kosztami poniesionymi przez ZOZ.
V. Odnoszę wrażenie, że chodzi, przede wszystkim, o zmianę lokalizacji głównej przychodni ZOZu funkcjonującej obecnie w Świętej Katarzynie, przeniesienie jej do Siechnic i utworzenie tam centralnego ośrodka zdrowia w gminie, a filii w Świętej Katarzynie.
Za kilka lat, może sześć, może siedem, w związku z przyrostem mieszkańców gminy Siechnice, nowy, centralny ośrodek będzie za mały. Centralnego ośrodka w Siechnicach, wybudowanego jako budynek pasywny, nie będzie można rozbudować. Pojawi się potrzeba budowy nowego obiektu i świadczenia w nim usług, głównie z zakresu POZ dla dorosłych i dla dzieci.
Głosowałam za wykreśleniem z WPFu wymienionych, dwóch wydatków. Proponowałam: przesunięcie w czasie budowy centralnego ośrodka w Siechnicach, zakończenie rozpoczętej budowy szkoły w Siechnicach i rozbudowy szkół w Świętej Katarzynie, Żernikach, Radwanicach oraz opracowanie diagnozy potrzeb w zakresie ochrony zdrowia i na jej podstawie, wybranie najkorzystniejszego wariantu dla mieszkańców całej Gminy.

OPR.: Anna Schindler