NIE dla zagrożenia naszego bezpieczeństwa! Studium, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zagrożenie prewencji przeciwpowodziowej, budowa nowej szklarni w Ogrodnictwie. Działania i interwenc
W kwietniu 2018 r., na terenie Ogrodnictwa w Siechnicach - Prawocinie, rozpoczęto budowę szklarni do przemysłowej produkcji ogrodniczej wraz z infrastrukturą techniczną i zbiornikiem technologicznym. Prace budowlane rozpoczęto od podwyższenia terenu na gruntach przylegających do rzeki Szaluny / Zielonej. Takie działania zagrażają naszemu bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu uzgodnionemu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice.
Zbudowanie nasypu skutkuje zawężaniem czynnego pola przepływu wód i zmniejszenie naturalnej retencji. Podczas intensywnych lub długotrwałych opadów może nastąpić "cofka" wód. Mogą wystąpić podtopienia oraz zalania terenów Zębic i Grodziszowa.

Kalendarium wydarzeń i interwencji

22 marca 2018 - Rada Miejska przyjmuje uchwałę w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice, Grodziszów. Główne zmiany zagospodarowania tych terenów dotyczyły wyznaczenia ścisłego zasięgu obudowy biologicznej cieków wodnych skutkujących wyłączeniem ich z zasięgu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Na terenie Ogrodnictwa, po obu stronach Szaluny / Zielonej, wyznaczono pas szerokości 30 m wyłączony spod zabudowy.
Początek kwietnia - Na terenie Ogrodnictwa rozpoczyna się budowa szklarni, na którą Starosta Powiatu Wrocławskiego wydał pozwolenie decyzją z dn. 20 marca 2018 r.. Projekt architektoniczno - budowlany oparto na uzgodnieniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2004 r..
19 kwietnia - W porządku obrad Rady Miejskiej znajduje się projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Prawocin (obszaru Ogrodnictwa). Projekt (po mojej interwencji), na wniosek Burmistrza zostaje zdjęty z porządku obrad ze względu na niezgodność z uchwalonym miesiąc wcześniej Studium. W wycofanym z procedowania projekcie planu dopuszczano zabudowę terenów przy rzece Szalunie, wyłączonych spod zabudowy w Studium.

Podczas sesji informuję Burmistrza i Radę Miejską o rozpoczęciu budowy nowej szklarni i podwyższaniu i terenu wzdłuż rzeki Link
Wnoszę o interwencję w tej sprawie Link
Burmistrz odpowiada Link
17 maja - Podczas sesji ponownie apeluję do Burmistrza o zainteresowanie się sprawą.
W związku z niepodjęciem przez Burmistrza żadnych, konkretnych działań, zawiadamiam:
24 maja - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o podejrzeniu naruszenia stosunków wodno - gruntowych Link
18 maja - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu o podejrzeniu samowoli budowlanej Link
29 czerwca - W związku ze stwierdzeniem, że w projekcie architektoniczno - budowlanym szklarni odwołano się do zdezaktualizowanej decyzji wodno - prawnej, wnoszę do PGW Wody Polskie o kontrolę prawidłowości realizacji pozwoleń wodno - prawnych Link
27 czerwca - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przeprowadza kontrolę gospodarowania wodami na terenie Ogrodnictwa. Podczas kontroli jednoznacznie ustalono wykonanie podwyższenia terenu pod budowę nowej szklarni, co spowodowało zawężenie czynnego przepływu wód powodziowych. Kontrolowany Zakład nie posiada pozwolenia na zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do Szaluny. Link
4 lipca - Składam wniosek o wznowienie postępowania w wyniku, którego dnia 20 marca 2018 r. została wydana Przedsiębiorstwu Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o. o. decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego w sprawie pozwolenia na budowę nr 747/2017 i zatwierdzenia projektu inwestycji pod nazwą :Budowa szklarni do przemysłowej produkcji ogrodniczej wraz z wewnętrznymi instalacjami i zbiornikiem technologicznym oraz przyłączami oraz dopuszczenie Stowarzyszenia Teraz Gmina jako strony Link
10 lipca - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przeprowadza kontrolę budowy szklarni. Stwierdza jednoznacznie istotne odstępstwa, m. inn.: podniesienie terenu na szerokość od 1 do 5 m i wysokości ok 1,3 m, przesunięcie zbiornika technologicznego, przybliżenie go do linii brzegowej Szaluny, wykonanie nowych, nieujętych w projekcie architektoniczno - budowlanym wyprowadzenia wód opadowych do istniejącego zbiornika retencyjnego.
23 sierpnia - Podczas sesji Rady Miejskiej ZAPYTAŁAM Burmistrza,
- czy w związku z ustaleniami kontrolnymi PINB oraz PGW Wody Polskie, wystąpił o uczestniczenie Gminy Siechnice w charakterze strony w procedurze legalizacji istotnych odstępstw Link
Burmistrz odpowiada Link
23 sierpnia - Podczas sesji Rady Miejskiej ZAPYTAŁAM Burmistrza
- czy rozpoczął procedurę zmierzającą do wydania decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu pierwotnego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom Link
Burmistrz odpowiedział Link

Tyle faktów. Za kilka dni odbędzie się kolejna wizja na terenie Ogrodnictwa w Siechnicach - Prawocinie. O wynikach poinformuję Państwa zaraz po ich otrzymaniu.
Mam nadzieję, że Burmistrz przestanie być bierny i zacznie działać na rzecz naszego bezpieczeństwa!

Anna Schindler
Radna Rady Miejskiej w Siechnicach
Przewodnicząca Stowarzyszenia Teraz Gmina