Spotkanie w PGW Wody Polskie w sprawie przebudowy Strugi Miłoszowskiej
25 maja, w siedzibie PGW Wody Polskie we Wrocławiu, w sprawie przebudowy koryta rzeki Miłoszowska Struga, spotkają się: Dyrektorzy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Burmistrz Siechnic, Sołtysi Zębic i Grodziszowa oraz Radna Okręgu Grodziszów, Zębice, Groblice - Durok, która zebranie zorganizowała.


Rezultaty spotkania:
Strony zgodnie uzgodniły konieczność zawarcia i realizacji, jeszcze w roku 2018, dwóch porozumień:
- w sprawie utrzymania rzeki Szaluny (Zielonej), Strugi Miłoszowskiej oraz Brochówki,
- w sprawie opracowania koncepcji regulacji rzeki Miloszowska Struga w połączeniu z rzeką Szaluną.

W budżecie gminy Siechnice są zabezpieczone środki na realizację tych przedsięwzięć, 100 tys na utrzymanie rzek oraz 100 tys na opracowanie koncepcji przebudowy rzeki Miłoszowska Struga.