Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice, Grodziszów
Rada Miejska w Siechnicach przyjęła uchwałę o zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice, Grodziszów.
Umożliwi to rozpoczęcie prac nad nowym, długo oczekiwanym przez mieszkańców, Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Zębic.

W wyniku zmiany Studium:
- Zębice zyskały bardzo dobre studium dla starej części wsi - dużą część terenów odrolnionych przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową;
- zlikwidowano dwie strefy aktywności gospodarczej - w starym Studium zlokalizowane wzdłuż torów kolejowych od ogrodnictwa w Prawocinie po Grodziszów;
- wprowadzono wpis o modernizacji rzeki Szaluny (Zielonej) i regulacji Potoku Miłoszowska Struga, co przyczyni się do łącznego ich traktowania,
- po obu stronach rzeki Szaluny, wprowadzono, m.inn.: na terenie Ogrodnictwa w Siechnicach, 30 metrowy pas wyłączony spod zabudowy.

Korytarz drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego z Radwanic do Oławy pozostaje w Studium. Przyjęto przebieg pomiędzy linią kolejową a rzeką Szaluną.