Apel do Burmistrza Siechnic o niezwłoczne podjęcie działań zapobiegajacych ryzyku powodzi na obszarze zlewni dolnego odcinka Strugi Miłoszowskiej
17 grudnia w Grodziszowie oraz 20 grudnia 2017 r. w Zębicach, spotkali się Sołtysi i Rady Sołeckie w/w wsi, przedstawiciel Gminnych Spółek Wodnych i Radna okręgu Grodzszów, Zębice, Groblice - Durok, Uczestnicy spotkań wystosowali apel wzywający Burmistrza Siechnic do podjęcia niezwłocznie działań, które zapobiegną występującemu ryzyku powodzi na obszarze zlewni dolnego odcinka Strugi Miłoszowskiej oraz złożyli wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy Siechnice na 2018 rok środków na ten cel.
Od 2009 r., od powodzi w Grodziszowie i podtopień w Zębicach, reprezentanci lokalnej społeczności zabiegają o kompleksowe rozwiązanie problemu zagrożenia powodziowego w dolnym odcinku Strugi Miłoszowskiej - obręby Grodziszów i Zębice.
W 2016 r., Burmistrz odmówił wsparcia wniosku o modernizację koryta Strugi Miłoszowskiej w dolnym jej odcinku, złożonego we wrzesniu 2016 r. w DZMiUW we Wrocławiu przez radną i sołtysów Grodziszowa i Zębic. W końcu września 2017 r., bez uprzedniego lub równoczesnego przeprowadzenia gruntownej konserwacji dolnego odcinka Strugi Miłoszowskiej oraz bez odtworzenia "rowu ulgi" Z-13-1, wykonano gruntowną konserwację, od lat nieczyszczonego, rowu melioracyjnego uchodzącego do Strugi Miłoszowskiej w górnym jej odcinku, co znacznie zwiększyło zagrożenie powodziowe.
Sytuację komplikuje fakt zmiany organizacyjnej funkcjonowania gospodarki wodnej w Polsce. Zadnia dotychczas realizowane przez DZMiUW we Wrocławiu, będzie wykonywać nowotworzona, rozpoczynająca działalność od 1 stycznia 2018 r., jednostka Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.