Inwestycje zaplanowne do realizacji w 2017 roku w okręgu: Zębice, Groblice - Durok, Grodziszów
W budżecie gminy Siechnice na 2017 rok ujęto następujące wydatki inwestycyjne do realizacji w okręgu Zębice, Groblice - Durok, Grodziszów:

1. Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Groblicach oraz przy ul. Prusa w Zębcach, od drogi DK 94 w Groblicach do sieci kolejowej E30 w Zębicach (w ramach programu "Bezpieczna droga - budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego) Link

2. Budowa tłuczniowej ścieżki pieszo - rowerowej w Groblicach, na odcinku: osiedle Jarzębinowe - Siechnice, w ramach wydatków bieżących, w kategorii Drogi publiczne gminne.
Od dn. 20. 04. 2017 r., nazwa inwestycji brzmi ?Budowa tłuczniowej ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Groblice os. Jarzębinowe ? Groblice?, Zmiana opisu inwestycji została zawarta w uchwale nr XXXVII/274/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Siechnice.

3. Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Zielonej w Zębicach, w ramach kategorii budżetowej Rozwój oświetlenia na terenach gminnych.
Uchwalą Rady Miejskiej w Siechnicach, z dn. 20 kwietnia 2017 r., został zmieniony zakres zadania dotyczącego budowy oświetlenia w Zębicach. W bieżącym roku zostanie zrealizowany projekt oświetlenia na ulicy Prusa 43 - 49 - Zaułek oraz będzie rozpoczęta budowa oświetlenia na ulicy Zielonej.

4. Budowa oświetlenia ulicznego na Zaciszu, ul.Pogodnej i Słonecznej w Groblicach, w ramach kategorii budżetowej Rozwój oświetlenia na terenach gminnych.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy wjazdów na drogę krajową DK 94 w Groblicach, w ramach kategorii Drogi publiczne gminne, z "niewygasów" 2016 roku Link

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków i WLZ, (kontynuacja wykonania kanalizacji na osiedlu w Zębicach) Wydatek ZGK Sp. z o. o. Link

7. Wykonanie prac przygotowawczych związanych z przyszłą realizacją ul. Łąkowej w Groblicach, w ramach : Budowy dróg i ulic w Gminie.

8. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego, o których samodzielnie decydowały sołectwa:
- Groblice - Durok: zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych przy ul. Kolejowej
- Grodziszów - wyrównanie terenu dz. nr 15 wraz z wywozem i utylizacją odpadów, doposażenie świetlicy w sprzęt audio, zakup tablic ogłoszeń, organizacja pikniku "Grodziszówka
- Zębice - administrowanie świetlicy Pod Lipami i terenami zielonymi, zakup zmywarki, stołów i ław na wyposażenie świetlicy, internet na terenie świetlicy, organizacja wydarzeń Zębicka Noc Świętojańska oraz Zębickie Babie Lato

a.s.