Zebranie mieszkańców Zebic, Sulęcina i Grodziszowa w sprawie projektów zmiany studium i mpzp
We wtorek, 9 stycznia 2018 r., o godzinie. 18.30 spotykamy się w Świetlicy Pod Lipami w Zębicach, by zapoznać się i zanalizować:
1 - projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego części obrębów Sulęcin ? Szostakowice, Zębice (teren byłego składowiska odpadów komunalnych i otoczenia),
2 - projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego części obrębów Grodziszów, Zębice, Prawocin, Siechnice, Radwanice (tereny zlokalizowane wzdłuż rzeki Szaluny / Zielonej i jej dopływu Strugi Miłoszowskiej),
3 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zębice dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy B. Prusa


Zapraszają: Radna okręgu Grodziszów, Zebice, Groblice - Durok oraz Sołtysi Zębic, Sulęcina i Grodziszowa

Projekty są wyłożone do publicznego wglądu do 16 stycznia 2018 roku Link do materiałów.
Uwagi dotyczące projektów należy składać na piśmie do Burmistrza Siechnic do 31 stycznia 2018 r.
Dyskusję o projektach w Urzędzie Miejskim w Siechnicach zaplanowano na 11 stycznia 2018 r., o godz. 12.00