OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Szanowni Państwo,
Informuję, że dnia 9 sierpnia 2016 r. na oficjalnym portalu gminy Siechnice ukazało się OBWIESZCZENIE Burmistrza Siechnic w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Link do OBWIESZCZENIA Burmistrza w tej sprawie

Nas - Mieszkańców Zębic - szczególnie powinny zainteresować projekty::

1. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice i Grodziszów,
2. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego części obrębów Sulęcin ? Szostakowice, Zębice,
oraz (ze względu na dzielenie przestrzeni pod byłe składowisko odpadów)
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulęcin-Szostakowice dla terenu zlokalizowanego poza obszarem miejscowości,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulęcin-Szostakowice dla terenu wsi Sulęcin,

Projekty będą wyłożone dniach od 16.08.2016 r. r. do 14.09.2016 r.,, w budynku Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego w Siechnicach, w dniu 07.09.2016 r., godz. 11,00 - 13.00.

PROPONUJĘ - dobrym, zębickim zwyczajem - spotkać się w świetlicy Pod Lipami, przed 7 września (termin dyskusji publicznej w Ratuszu), w gronie Mieszkańców Zębic, Rady Sołeckiej i Sołtysa Zębic oraz Radnej, by przedyskutować proponowane rozwiązania.

Każdy, kto kwestionuje rozwiązania przyjęte w projektach i w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi do Burmistrza Siechnic pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.09.2016 r.. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Siechnice.
                                                                                             
Zachęcam do zapoznania się z wyłożonymi projektami zmian w Studium i mpzp oraz do udziału w spotkaniu Mieszkańców Zębic w tej sprawie, w świetlicy Pod Lipami (termin podam po uzgodnieniu z Radą Sołecką i Sołtysem).

Pozdrawiam,
Anna Schindler,
Radna Rady Miejskiej w Siechnicach