Stowarzyszenie Teraz Gmina - O Nas i nasz Statut


Statut Stowarzyszenia Teraz Gmina (pdf)


Jesteśmy Stowarzyszeniem, które zostało zarejestrowane w KRS w 2010 r.. Wcześniej byliśmy nieformalną grupą, a potem Stowarzyszeniem Zwykłym Taka Gmina biorącym udział w społecznej kontroli działającego w Sulęcinie składowiska odpadów komunalnych i ZUiROK.

Stowarzyszenie skupia osoby zainteresowane rozwojem lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Stawiamy na podnoszenie jakości i standardów życia mieszkańców, rozwój kulturowy i podnoszenie poziomu edukacji. Istotnym celem naszej działalności jest zwiększenie partycypacji mieszkańców w procesach podejmowania decyzji oraz poprawianie standardów komunikacyjnych pomiędzy władzami samorządowymi i mieszkańcami.

Cele realizujemy głównie poprzez prowadzenie działań informacyjnych, konsultacji, działań aktywizujących i edukacyjnych.

Wzięliśmy czynny udział w procedurze wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia "Budowa węzła odpadów wielkogabarytowych w Sulęcinie" organizując konsultacje społeczne dla mieszkańców okolicznych wsi.

Czynnie uczestniczyliśmy w opracowaniu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice poprzez składanie uwag i wniosków oraz organizując konsultacje społeczne.

Dla mieszkańców kilku wsi zorganizowaliśmy przedwyborczą debatę z kandydatami na Burmistrza Siechnic i radnych naszego okręgu wyborczego.

Wśród naszych działań o charakterze edukacyjno - aktywizującym i integrującym społeczność wsi można wymienić:
- coroczne edycje wakacyjnych zajęć adresowanych do dzieci, pn: "Wakacje nieprowincjonalne",
- cyklicznie realizowany, roczny projekt "Zębickie spotkania w rytmie pór roku", a w nim działania nawiązujące do zmiany i swoistości pór roku:np.: Pisankowe wariacje, Zebicka Noc Świetojańska, Zebickie Kino "Pod chmurką", Zebickie Babie Lato, czy Zimowe wyciszenie przy choince.
- Zębickie Igrzyska Aktywnego Wypoczynku,
- Zębickie Pikniki Rodzinne, np.: Jazzowo - Filmowe, W kręgu muzyki źródeł
- Projekt odtwarzający historię i relacje międzypokoleniowe pt.: "Zębickie posłuchanie"

Przewodnicząca Stowarzyszenia, a zarazem Sołtyska Zębic, wprowadziła zwyczaj comiesięcznych spotkań mieszkańców pn: "A we wtorki - rozmawiamy o Zębicach". Pod Jej merytoryczną opieką uczestnicy spotkań przeprowadzili analizę zasobów, analizę SWOT miejscowości i na ich podstawie, opracowali swoją Sołecką Strategię Rozwoju wsi Zębice, a następnie Plan Odnowy Miejscowości Zębice. Oba dokumenty zostały zatwierdzone przez Zebranie Wiejskie, a POMZ przez Radę Miejską w Siechnicach.

Naszym atutem są ludzie należący do Stowarzyszenia, ich potencjały. Są u nas kulturoznawcy, prawnicy. Mamy teoretyków i praktyków animacji. Mamy psychologa, pedagogów, programistę, politologa, organizatorów imprez i wiele osób z bardzo dobrą energią.

Stowarzyszenie współpracuje ze Studium Kształcenia Animatorów Kultury we Wrocławiu, stąd wolontariusze i praktykanci wspierający nasze działania.